Professorat

Curs 2018-2019

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Professor/a Assignatures
Patrocini i mecenatge
Percussió

Cambra / conjunt instrumental

Repertori i tècniques de la música contemporània

Cant històric
Dimensió econòmica del sector musical

Anàlisi de la música antiga

Taller d'anàlisi de la música antiga

Anàlisi del flamenco

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament del flamenco I i II

Transcripció per a guitarra flamenca

Cant pla

Història de la música de l'edat mitjana

Història de la música del segle XV i XVI

Notació i edició I i II

Introducció a la codicologia

Formació corporal i comunicació I, II i III
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV
Didàctica del conjunt instrumental

Violoncel històric

Viola de gamba

Eines didàctiques de consciència corporal

Formació corporal i comunicació I i II

Piano

Anàlisi, síntesi i processament del so II

Interpretació amb mitjans electrònics I

Arpa

Cambra / conjunt instrumental

Composició per a mitjans audiovisuals I

Composició principal

Percepció auditiva general

Fonaments de composició

Flauta travessera JiMM

Improvisació i acompanyament de la MM III

Improvisació i acompanyament del Jazz II i IV

Saxòfon JiMM

Percussió

Didàctica de l'instrument I i II

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II

Pràcticum de pedagogia I i II

Cambra / conjunt instrumental

Oboè

Oboè històric

Cambra / conjunt instrumental

Saxòfon

Desenvolupament professional

Instruments polifònics a l'aula

Repertori instrumental específic, trompa
Trompa / Trompa natural
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV
Fagot històric

Piano Jazz

Improvisació i acompanyament del jazz IV

Teclats MM

Cambra / conjunt instrumental

Lied

Piano

Repertori específic del cant

Seminari de música vocal

Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV

Piano

Direcció d'orquestra principal

Composició principal

Pràctiques de direcció

Cambra / conjunt instrumental

Viola

Repertori i tècniques de la música contemporània

Repertori instrumental específic, violoncel

Cambra / conjunt instrumental

Piano

Cambra / conjunt instrumental

Contrabaix

Orgue
Cant Jazz i MM

Guitarra flamenca

Tècniques de composició del flamenco

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Composició del Jazz

Història de la música popular

Història del Jazz

Piano Jazz

Cambra / conjunt instrumental

Gralla / dolçaina

Distribució de continguts musicals

Comencialització de continguts musicals

Violí jazz

Combo

Didàctica del conjunt vocal
Foniatria
Combo

Arranjaments de la música tradicional II

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació de la música tradicional I, II, III i IV

Cambra / conjunt instrumental

Trompa

Clarinet / Clarinet baix

Repertori instrumental específic, clarinet

Violí

Composició principal

Fonaments de la composició

Estètica II

Història de la música del S.XIX

Musicologia històrica III

Oboè

Cambra / conjunt instrumental

Cant històric
Corneta
Cambra / conjunt instrumental

Distribució i comercialització de continguts musicals

Producció aplicada a la indústria musical

Anàlisi, síntesi i processament del so I

Electrònica II

Informática musical II

Interpretació amb mitjans electrònics II

Tècniques de programació III

Sonorització de directes

Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV

Cambra / conjunt instrumental

Clarinet històric

Història de la música dels segles XX i XXI

Història de la música catalana dels segles XIX i XX

Música tradicional catalana

Musicologia històrica II

Estètica I

Pràcticum de Musicologia I i II

Músiques tradicionals del món II

Tècniques d'execució de les músiques tradicionals

Etnomusicologia I

Seminari de musicologia

Improvisació i acompanyament III i IV

Improvisació i acompanyament per a pianistes III

Tècniques compositives I, II i III

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament I, II  i IV

Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II i III

Cambra / conjunt instrumental

Instruments de corda polsada

Baix continu III i IV

Piano

Anàlisi del Jazz i la música moderna per a altres àmbits

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació del Jazz i la música moderna per a altres àmbits

Trombó JiMM

Direcció de cor principal

Pràctiques de direcció

Organització i contextos educatius

Pedagogia sistemàtica de la música  I i II

Psicopedagogia

Seminari d'investigació en educació musical

Escena lírica I, II i III

Tècniques actorals I i II

Drets de propietat intel.lectual

Improvisació i acompanyament I i II, harmònics

Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II, III i IV

Cambra / conjunt instrumental

Tecnologia aplicada a la producció i difusió I i II
Percussió històrica
Gestió d'equips
Trompeta
Improvisació i acompanyament III i IV

Tuba / bombardí

Cambra / conjunt instrumental

Percussió

Cambra / conjunt instrumental

Tenora

Saxòfon JiMM

Clarinet JiMM

Dimensió econòmica del sector musical

Emprenedoria i creació d'empreses

L'entorn empresarial

Marc públic i institucional de la música

Música i comunicació en l'entorn global

Desenvolupament professional

Cant JiMM

Cambra / conjunt instrumental

Percussió MM

Cambra / conjunt instrumental

Contrabaix Jazz

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Clarinet
Dret
Arpes històriques
Sacabutx
Flauta travessera

Disseny, desenvolupament i innovació curricular

Formació corporal i comunicació I

Música, moviment i rítmica I i II

Relació docent

Cambra / conjunt instrumental

Saxòfon

Trombó / trombó baix

Cambra / conjunt instrumental

Repertori instrumental específic, trombó

Cant

Cant històric

Lied

Cor de la Música Antiga

Seminari de música vocal

Guitarra

Saxòfon

Cambra / conjunt instrumental

Cambra / conjunt instrumental

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament I i II

Arranjaments del flamenco

Repertori i tècniques de la música contemporània

Composició

Combos

Electrotècnia

Pràcticum de sonologia

Fonaments d'acústica

Tècniques d'enregistrament i postproducció I, II, III i IV

Models d'organització sonora de les músiques tradicionals

Música i cultura II

Músiques tradicionals del món I

Pràcticum de musicologia I i II

Violí

Bateria JiMM 

Perfeccionament rítmic

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical I i II

Didàctica de l'instrument II

Pràcticum de pedagogia I i II

Relació docent

Viola

Cambra / conjunt instrumental

Pràcticum de producció i gestió I i II

Pràctiques internes de producció i gestió I, II i III

Producció de concerts i esdeveniments musicals

Tècniques de comunicació

Metodologies d'anàlisi musical

Reducció de partitures I, II, III i IV

Taller d'anàlisi I i II

Electrònica I

Física i matemàtiques per a la música I

Laboratori de So I i III

Pràctiques internes de sonologia I i II

Pràcticum de sonologia

Fonaments d'acústica

Clavicèmbal

Fortepiano

Composició principal

Instrumentació i orquestració I i II

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament I i II

Flauta travessera històrica
Composició principal

Història de l'òpera

Història de la música del segle XVIII

Musicologia històrica I

Estètica I

Fonètica aplicada al cant I, II i III

Música i cultura II

Fonaments d'acústica

Escolta crítica II

Introducció a la tecnologia musical

Psicoacústica

Tecnologies per a la recerca musical

Pràcticum de sonologia

Teclats MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Composició de Música Moderna I

Arranjaments de la MM I

Metodologies de recerca
Repertori instrumental específic, orgue

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

Practicum de pedagogía I i II

Violí històric
Bateria JiMM

Cant JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Repertori de la cobla
Cor gospel

Foniatria 

Tècnica vocal aplicada I

Cant

Seminari de música vocal

Clarinet 

Cambra / conjunt instrumental

Estètica I

Història de la música del S.XVII

Metodologies d'investigació musical I i II

Teoria crítica del coneixement

Piano

Disseny de so

Laboratori de so II i IV

Fagot, Contrafagot

Repertori instrumental específic de fagot

Anàlisi de la música I

Composició aplicada a l'ensenyament

Metodologies d'anàlisi musical

Improvisació i acompanyament
Trombó JiMM

Baix continu

Pràctica de baix continu

Clavicèmbal

Repertori de la música antiga

Violí

Cambra / conjunt instrumental

Violoncel
Oboè

Etnomusicologia III

Música i cultura III

Percepció auditiva general

Percepció auditiva específica

Repertori instrumental específic, flauta

Contrabaix
Piano

Cant

Lied

Cambra / conjunt instrumental

Flauta de bec

Cambra / conjunt instrumental

Fonts històriques de la interpretació de la música antiga

Fonaments de musicoteràpia

Psicopedagogia

Percussió MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Formació vocal aplicada II

Percepció auditiva general

Tècniques bàsiques de direcció

Música i cultura II

Fiscorn

Cambra / conjunt instrumental

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament del Jazz I i III

Piano Jazz

Violoncel

Flauta travessera

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament II

Direcció d'orquestra principal

Pràctiques de direcció

Formació corporal i comunicació I i II

Violí històric

Viola històrica

Cambra / conjunt instrumental

Repertori i tècniques de la música contemporània

Percussió

Cant

Lied

Seminari de música vocal

Acordió

Transcripció per a acordió

Teoria musical del segle XX

Anàlisi de la MM I i II

Percepció auditiva específica

Percepció auditiva avançada

Màrqueting

Programació musical

Repertori instrumental específic, piano

Anàlisi de la música I

Metodologies d'anàlisi musical

Anàlisi de la música del s. XX i XXI

Baix elèctric MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament de la MM II

Piano

Cambra / conjunt instrumental

Guitarra JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament del Jazz III

Trombó / Trombó tenor
Violoncel
Tècniques de Comunicació
Viola
Cant

Piano

Cambra / conjunt instrumental

Acordió diatònic

Cambra / conjunt instrumental

Acústica i organologia I

Organologia

Afinacions històriques

Afinacions del teclat

Fonaments d'acústica

Pràcticum de sonologia

Lied

Cambra / conjunt instrumental

Seminari de música vocal

Flauta travessera

Guitarra elèctrica MM

Guitarra JiMM

Contrabaix històric / violone

Cambra / conjunt instrumental

Direcció d'orquestra secundària I i II

Pràctica d'orquestra I i II

Música i cultura I

Taller d'escriptura per a la musicologia

Història de la música audiovisual

Anàlisi de la música audiovisual

Compositors catalans dels segles XX i XXI

Taller d'ànalisi per a la musicologia

Piano

Cambra / conjunt instrumental

Gestió i planificació pressupostària

Saxòfon JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament de la MM IV

Improvisació i acompanyament del Jazz II

Composició assistida per ordinador I i II

Composició electroacústica I i II

Composició principal

Metodologies d'anàlisi musical

Fonaments de la composició

Tècniques compositives I

Fagot

Composició principal

Fionaments de la composició

Taller d'anàlisi II

Violí històric

Anàlisi de la música I i II

Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

Metodologies d'anàlisi musical

Contrabaix Jazz

Combo

Improvisació del Jazz i la música moderna per a altres àmbits

Improvisació i ornamentació I, II, III i IV

Improvisació i ornamentació de la MA per a altres àmbits

Flabiol i tamborí

Arranjaments de la cobla

Cambra / conjunt instrumental

Gestió de la innovació

Piano

Fonaments de la pràctica interpretativa

Dret

Violí JiMM

Cambra / conjunt instrumental

Edició de partitures amb mitjans informátics

Composició de Música Moderna II

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Guitarra JiMM

Guitarra elèctrica MM

Cornamusa

Cambra / conjunt instrumental

Fagot
Violí

Desenvolupament professional

Gestió de centres educatius

Gestió de projectes comunitaris

Trompeta

Repertori instrumental específic, trompeta

Cambra / conjunt instrumental

Pràctica d'orquestra

Repertori instrumental específic, viola

Repertori instrumental específic, violí

Trompeta JiMM
Tecnologies per a l'educació musical
Composició principal
Violí
Lied

Piano Jazz

Teclats MM

Cor JiMM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Piano Jazz

Combo

Cambra / conjunt instrumental
Cambra / conjunt instrumental

Cambra / conjunt instrumental

Repertori i tècniques de la música contemporània

Repertori instrumental específic, acordió

Percepció auditiva general

Anàlisi del Jazz I i II

Arranjaments del Jazz I i II

Arranjaments de la MM II

Composició de Música Moderna I

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Composició de Jazz I i II

Piano Jazz

Direcció de cor principal

Pràctiques de direcció

Cor

Cor per a cantants I, II i III

Direcció de cor secundària I i II

Formació vocal aplicada I

Tible

Cambra / conjunt instrumental

Management i representació d'artistes

Composició principal

Instrumentació i orquestració III i IV

Sociologia de la música

Cante flamenco

Improvisació i acompanyament del flamenco III, IV, V i VI

Cambra / conjunt instrumental

Repertori del flamenco

Violí

Baix elèctric

Combo

Bateria Ji MM

Combo

Perfeccionament rítmic

Guitarra

Cambra / conjunt instrumental

Baix elèctric MM

Combo

Cambra / conjunt instrumental

Improvisació i acompanyament de la MM I

Didàctica general

Improvisació i acompanyament del Flamenco per a altres àmbits

Repertori del flamenco

Teoría del Flamenco

Cambra / conjunt instrumental

Guitarra flamenca IS