Matriculació curs 2020-2021

La matrícula es farà en línia exceptuant les/els estudiants que es trobin en les següents situacions, que hauran de fer la matrícula presencialment:

Modalitat a temps parcial 1 de juliol, amb cita prèvia
Trasllat d'expedient setembre, amb cita prèvia

 

Calendari de matrícula
6è i 5è curs 15 i 16 de juny (tot el dia)
4t curs 17, 18 i 19 de juny (tot el dia)
3r curs 22, 23 i 25 de juny (tot el dia)
2n curs 26, 29 i 30 de juny (tot el dia)
1r curs 27  i 28 de juliol online

Recorda que:

 • Cal tenir aprovat un mínim de 41 crèdits del curs anterior per matricular el curs següent
 • Cal matricular obligatòriament sempre dos quadrimestres d'Instrument Principal, Instrument Secundari modalitat Cant, Seminari de Música Vocal, Composció Principal, Seminari de Composició, Direcció principal de cor, Direcció principal d'orquestra i Pràctiques de direcció,
 • Hauràs d'accedir al programa de gestió CodexPro. Pots recuperar la contrasenya aquí.
 • Si procedeix enviar documentació (còpia del carnet de família nombrosa vigent, o del carnet de família monoparental, o altra documentació acreditativa de les exempcions vigents), adjunta-la en un correu electrònic a: bustia.documentaciomatricula@esmuc.cat
 • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.
 • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.
 • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.

Si has de matricular el treball de fi de grau:

 • Cal que tinguis l'avantprojecte aprovat
 • Has d'haver aprovat l'assignatura Metodologies de recerca, que es cursa a 3r.
 • Has de completar la matrícula amb el total de les assignatures del teu pla d'estudis i tots els crèdits optatius.

 

Pagament de la matrícula

En el moment de fer la matrícula hauràs d'introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

 • Per domiciliació bancària
 • Mitjançant codi de barres (el primer termini)
Terminis de pagament
Total en un termini únic És obligatori efectuar el pagament de la matrícula immediatament acabat el procés
Parcial en tres terminis 1r. termini: el dia de la matrícula
2n. termini: 11 de novembre de 2020 (domiciliació bancària)
3r. termini: 10 de març de 2021 (domiciliació bancària)

Pels rebuts que siguin retornats, s'aplicarà un recàrrec de 40 €.

Consulta els horaris provisionals del curs 2020-2021

Consulta les assignatures optatives del curs 2020-2021

 

El termini per sol·licitar canvi de grup d'assignatures ja matriculades finalitza el 30 de setembre.

Aquest formulari és només pels estudiants de 2n curs en endavant.