Assignatures optatives

Els estudiants de 3r i 4t curs de cada especialitat i/o modalitat poden matricular assignatures optatives escollides d’entre les que s’ofereixen com a tals el curs 2019-20.

Les assignatures es presenten agrupades dins de matèries (blocs). Cal escollir obligatòriament una o dues assignatures del bloc A (segons l’especialitat) entre 3r i 4t curs.

Els estudiants poden superar el nombre global de crèdits optatius del seu currículum entre 3r i 4t. En cap cas poden fer-ne menys.

La majoria  d’assignatures optatives proposades per a uns estudiants són assignatures obligatòries per a d’altres. El nombre de crèdits ECTS d’una assignatura pot ser diferent quan es cursa com a optativa, i inclús diferents segons l’especialitat. En el llistat apareix el nombre de crèdits de les assignatures com a optatives per a cada especialitat.