Continguts, requisits i procediments segons les especialitats

Especialitat de Interpretació: àmbits de Clàssica i Contemporània, Jazz i Música Moderna, Música Antiga i Música Tradicional

La matèria Treball Fi de grau comporta aquestes dues assignatures:

Concert Final – 6 ECTS

 • Consisteix en la realització d’un concert públic.
 • El programa del concert ha d’estar vinculat als continguts del grau i ha de ser representatiu del repertori de l’instrument o de l’àmbit. El concert podrà ser a solo o en conjunt, en estils més o menys improvisadors, segons els casos. També podrà ser en un sol gènere o en diversos. Excepcionalment es podran preveure altres formats si estan degudament justificats en l’avantprojecte i si així ha estat aprovat.
 • La durada del concert ha de ser d’entre un mínim de 50 minuts i un màxim de 60 minuts.
 • L’assignatura comporta també la confecció del programa de mà, amb unes notes al programa.
 • L’estudiant és responsable de la planificació i organització del concert, coordinat pel seu director.

Treball de recerca – 2 ECTS

 • Consisteix en la realització d’un treball escrit sobre algun tema o aspecte relacionat amb l’especialitat i l’àmbit o la modalitat, o vinculat al Concert final, en format de treball de recerca.
 • Aquest treball escrit comportarà, a més, una defensa oral pública segons el format que es detalla en l’apartat e), i que pot incloure il·lustracions musicals per part de l'estudiant.
 • L’extensió mínima del treball ha de ser de 60.000 caràcters (≈ 30 pàgines), portada, extracte, sumari, índex i annexos exclosos. L’extensió màxima ha de ser de 100.000 caràcters (≈ 50 pàgines).

 

Especialitat de Direcció, modalitats de direcció de cor i de direcció d’orquestra

La matèria Treball Fi de grau comporta aquestes dues assignatures:

Concert Final – 4 ECTS

 • Consisteix en la realització d’un concert públic, dirigint un grup orquestral o un cor, segons la modalitat.
 • El programa del concert ha d’estar vinculat als continguts del 4t curs i ha de ser representatiu del repertori de l’instrument o de l’àmbit.
 • La durada del concert ha de ser d’entre un mínim de 50 minuts i un màxim de 60 minuts.
 • L’assignatura comporta també la confecció del programa de mà, amb unes notes al programa.
 • L’estudiant és responsable de la planificació i organització del concert, coordinat pel seu director.

Treball de recerca – 4 ECTS

 • Consisteix en la realització d’un treball escrit sobre algun tema o aspecte relacionat amb l’especialitat i l’àmbit o la modalitat, o vinculat al Concert final, en format de treball de recerca.
 • Aquest treball escrit comportarà, a més, una defensa oral pública segons el format que es detalla en l’apartat e).
 • L’extensió mínima del treball ha de ser de 90.000 caràcters (≈ 45 pàgines), portada, extracte, sumari, índex i annexos exclosos. L’extensió màxima ha de ser de 120.000 caràcters (≈ 60 pàgines).

 

Especialitat de Composició

La matèria Treball Fi de grau comporta l’assignatura única:

Treball de Fi de grau – 8 ECTS

 • El Treball de Fi de grau consisteix en una part de composició i en una altra d’elaboració d’un treball escrit sobre aspectes relacionats amb les obres presentades.
 • Pel que fa a la part de composició, cal presentar un mínim de dues composicions fetes en els dos últims anys de carrera, de característiques prou diverses. Una d’aquestes ha de ser de durada no inferior als 12 minuts i per una formació de no menys de 10 músics (podent incorporar-hi mitjans escènics, audiovisuals o electroacústics). Les obres s’han de lliurar junt amb la part escrita del projecte.
 • A més, una de les obres presentades ha d’estar enregistrada (en aquest cas el suport haurà de ser lliurat junt amb el material escrit amb un nombre igual de còpies) o bé es pot interpretar en directe en presència del tribunal, en format concert. La durada d’aquesta obra, sigui enregistrada sigui en directe, ha de ser d’entre 10 i 20 minuts.
 • El treball escrit comportarà, a més, una defensa oral pública segons el format que es detalla en l’apartat e).
 • L’extensió mínima del treball escrit ha de ser de 90.000 caràcters (≈ 45 pàgines), portada, extracte, sumari, índex i annexos exclosos. L’extensió màxima ha de ser de 120.000 caràcters (≈ 60 pàgines).

 

Especialitats de Musicologia, Pedagogia, Producció i gestió, i Sonologia

La matèria Treball Fi de grau comporta l’assignatura única:

Treball de Fi de grau – 8 ECTS

 • Consisteix en un treball, ja sigui de caràcter teòric, amb implicacions pràctiques o de recerca, podent ser complementat amb una interpretació il·lustrativa. Aquest treball s’haurà de lliurar seguint les convencions habituals de les tesines de Màster o Doctorat i d’aquelles altres que la mateixa disciplina aconselli, sempre sota el guiatge del director.
 • El treball escrit comportarà, a més, una defensa oral pública segons el format que es detalla en l’apartat e).
 • L’extensió mínima del treball ha de ser de 120.000 caràcters (≈ 60 pàgines), portada, extracte, sumari, índex i annexos exclosos. L’extensió màxima ha de ser de 200.000 caràcters (≈ 100 pàgines).