Sonologia

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat de Sonologia:

Objectius docents

Perfil professional

Continguts

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat de Sonologia té com a objectiu fonamental dotar els estudiants dels coneixements i habilitats necessaris per a un excel·lent desenvolupament professional en l’àmbit de la tecnologia musical, dins d’un context eminentment musical, i capacitar-los per enfrontar-se críticament amb la diversitat de possibilitats que la tecnologia proporciona a l’hora de donar suport a la creació, transmissió i difusió de la música, en els diferents formats en què aquesta es pot presentar.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Sonologia.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Sonologia per a la música ha ser un músic qualificat en la planificació i gestió de processos relacionats amb la creació, adaptació i aplicació crítica de recursos tecnològics com a suport de la composició, interpretació, enregistrament i difusió de la música. La seva activitat es desenvoluparà en entorns diversos i amb condicionaments variables: estudis d’enregistrament, sales de concerts, emissores de ràdio, transmissions en la xarxa o en empreses on els seus objectius incloguin la producció i la difusió de la música.

Continguts

La Sonologia es la disciplina encarregada de relacionar música i tecnologia. Desenvolupar i aplicar els conceptes, les tecnologies i les eines relacionades amb la creació, la difusió, la recepció i la comprensió de la música formen part dels seus objectius.

Aquesta especialitat comporta la introducció dels estudiants en mitjans i tecnologies diversos per tal que aprenguin a treballar de manera organitzada i eficient en un estudi d’enregistrament, a detectar i solucionar problemes amb les diverses tecnologies disponibles, a fabricar interfícies de control gestual i musical, a planificar i realitzar produccions musicals, a crear i transformar sons amb finalitats creatives o de suport a bandes sonores o produccions multimèdia i a desenvolupar programari informàtic de suport a la creació musical, entre d’altres.

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.

Dins de les matèries obligatòries d’especialitat, que inclouen matèries comunes a totes les especialitats com Formació instrumental complementària i Música de conjunt, el pes més gran el tenen les matèries de tecnologies aplicades, formació tècnica específica i acústica, amb assignatures com ara:

  • Tècniques d’enregistrament musical i postproducció
  • Informàtica musical
  • Programació informàtica
  • Síntesi i processament del so
  • Psicoacústica
  • Electrònica
  • Disseny de so
  • Pràctiques de laboratori de so

Una estada en pràctiques en empreses o institucions que realitzen activitats pròpies de la sonologia permet als estudiants copsar aspectes de la realitat professional i rebre formació especialitzada dins d'un entorn de treball similar al que poden accedir en acabar els estudis.

Consulteu el currículum detallat dels quatre cursos.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la Sonologia en diversitat de contextos laborals, com ara l’enregistrament, la sonorització, la producció musical, les instal·lacions sonores, el disseny de bandes sonores, el disseny d’eines informàtiques de suport a compositors i creadors i la recerca i el desenvolupament sobre tecnologies musicals.

Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats l’accés a estudis de postgrau.

Professorat

El departament de Sonologia reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a coneixements, experiència professional i àmbits d’especialització dins del món de la tecnologia musical. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins als seus interessos.

Cada quadrimestre visiten l’Escola professionals i investigadors convidats al Seminari de Sonologia per afavorir que els estudiants tinguin l'oportunitat d'entrar en contacte amb diferents trajectòries, enfocaments, problemes i tendències del món professional i del món acadèmic.
Des del departament també es facilita la participació en activitats extracurriculars organitzades per l’Escola o pels seus professors, on els estudiants poden posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents assignatures de la titulació.