Musicologia

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat de Musicologia:

Objectius docents

Perfil professional

Continguts i itineraris

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat de Musicologia té com a objectiu fonamental formar professionals coneixedors dels principals models i tècniques de comprensió i anàlisi dels fets musicals, dotats d’eines metodològiques per a la recerca musicològica, capaços de contextualitzar-los adequadament.

Els graduats podran intervenir en la societat reflexionant sobre les activitats musicals i contribuint així a millorar-la. S’insisteix també en les aliances fructíferes dels musicòlegs amb les disciplines properes a la praxi musical, amb un èmfasi especial en la seva responsabilitat com a productors de reflexió teòrica, però sense desvincular-los en cap moment de la realitat cultural i sociològica que els envolta.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Musicologia.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Musicologia ha de ser un professional qualificat per a entendre, des d’una perspectiva global i comprensiva, el fet musical en tots els seus aspectes, teòrics, tècnics, pràctics i materials en les seves diferents èpoques i tradicions culturals. Haurà de tenir un coneixement ampli de les fonts de la literatura crítica en tots els camps i disciplines en que s’articula la musicologia. Haurà de conèixer una amplia varietat de sistemes de notació, històrics i moderns, així com de transcripció i tractament de documents sonors. Haurà de conèixer la pràctica de l’edició de fonts musicals i de les eines tecnològiques implicades en aquests processos. Haurà de conèixer i aplicar els mètodes d’investigació científica propis del seu camp disciplinar, i dominar les tècniques expositives i discursives que el permetin comunicar el contingut dels seus projectes i el resultat de les seves investigacions tant a públics especialitzats com no especialitzats.

Continguts i itineraris

Les assignatures d’aquests estudis permeten un acostament a una gran diversitat d’estils, processos i activitats musicals, des del punt de vista històric, analític i estètic. També han de proporcionar a l’estudiant eines per a la producció i comunicació de nou coneixement sobre el fet musical, així com fer-lo conscient de les principals tendències i fronts de debat en la musicologia més actual, mantenint una posició crítica i fonamentada.

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.

Dins de les matèries obligatòries d’especialitat, que inclouen matèries comunes a totes les especialitats com formació instrumental complementària i música de conjunt, el pes més gran el tenen les matèries de Mètodes i fonts per a la investigació, de Notació, transcripció i interpretació de documents musicals i d’Història. En l’àmbit de la musicologia històrica, s’incideix en assignatures d’anàlisi, teoria, estètica i història. En l'àmbit de l’etnomusicologia, en les assignatures que destaquen l’estudi de la música com a fenomen cultural i les pràctiques musicals tradicionalment menys considerades per l’acadèmia: músiques populars, altres tradicions musicals, etc.

Consulteu el currículum detallat, pels quatre cursos.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la musicologia en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • Docència i praxi musical.
  • Treball editorial, com a coordinadors, crítics o editors.
  • Accés al camp de la documentació musical, en arxius o biblioteques especialitzades.
  • Assessoria i producció audiovisual als diversos mitjans en la programació, la publicitat, etc.
  • Desenvolupament de material didàctic.
  • Col·laboració en la gestió i promoció de festivals, cicles de concerts i institucions de divulgació musical.

Els coneixements adquirits faciliten als titulats l’accés a estudis de postgrau i la col·laboració o participació en grups de recerca.

Professorat

El departament de Musicologia reuneix professorat de formació i procedència molt diversa per garantir la riquesa d’enfocaments i l’orientació pluridisciplinar de la docència i la recerca contemporània. Aquesta riquesa permet també a l'estudiant escollir les línies de treball més afins als seus interessos i a les seves preferències estilístiques, metodològiques, temporals, i geogràfiques.