Anul·lació de convocatòria

L’estudiant pot sol·licitar anul·lació de convocatòria dins el termini establert pel centre d’una o més assignatures matriculades que no pugui cursar o que decideix no cursar, de manera que no se li qualifiqui com a suspens ni li computi en el nombre màxim de convocatòries autoritzat per superar una assignatura.

  • L’anul·lació es pot sol·licitar abans que hagi transcorregut el 50% del temps destinat a la docència de l’assignatura.
  • L’anul·lació de convocatòria no comportarà la devolució de l’import abonat en concepte de matrícula.
  • L’estudiant haurà d’abonar novament l’import de la matrícula corresponent al nombre de crèdits de l’assignatura que torni a matricular.

Per aquest tràmit, empleneu el formulari general de sol·licitud i trameteu-lo a Secretaria Acadèmica.