Metodologies d’investigació musical II

Dades generals

Nom de l'assignatura Metodologies d’investigació musical II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 22,5
Altres hores presencials: 1,5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 16
Professor/a Rubén López Cano
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No té requisits previs.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aplicar eines bàsiques per al'estudi i comprensió de fonts d'investigació i d'escriptura-producció de coneixement.
 • Conèixer i aplicar tècniques d'investigació qualitativa com entrevista a profunditat, observació participant, grups de discussió, treball de camp en espais virtuals i de Mètodes d'investigació quantitativa com disseny experimental, enquestes i mostres.
 • Concebre línies d'investigació musical de naturalesa interdisciplinària que es vinculen amb els discursos científico-humanístics recents i pretenguin col • laborar en la resolució dels problemes que planteja el món actual.
 • Exercitar hàbits crítics per a la reflexió sobre el propi treball de recerca, les bases metodologies de diverses orientacions de la recerca musical, així com sobre les consideracions ètiques, socials, pragmàtiques, institucionals, polítiques i ideològiques que condicionen la investigació musical.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Planificació i desenvolupament d'un projecte de recerca
 2. Mètodes d'investigació quantitativa
 3. Mètodes d'investigació qualitativa
 4. Processament de la información
 5. Producció de coneixement

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Exposició del professor
 • Lectura i discussió de textos a classe
 • Preparació i exposició de temes específics
 • Realització de treballs escrits com projectes, exercicis i pràctiques i producció de materials.
 • Anàlisi crítics de textos, vídeos i materials musicològics i científics
 • Debats organitzats i dirigits

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Preparació i exposició de temes específics (3 sessions)
 • Anàlisi crítics de textos, vídeos i materials musicològics i científics (5 sessions)
 • Debats organitzats i dirigits (5 sessions)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Treballs i tasques requerits durant el curs com: informes de lectura, exercicis de síntesi i paràfrasis de textos, índexs hipotètics.
 • Participació activa a clase
 • Desenvolupament del protocol i introducció d'un projecte d'investigació
 • Prova escrita

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova escrita A meitat de l’assignatura 25%
Prova escrita Al final de l’assignatura 25%
Exposicions  col·lectives Continua 10%
Participació en debats dirigits Continua 20%
Treballs escrits Continua 20%

  

Fonts d'informació bàsica

 • Bell, Judith (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa.
 • Blaxter, Lorraine, Hughes, Christina, Tight, Malcolm. (2001) Cómo se hace una investigación Barcelona: Gedisa.
 • Cea D’Ancona, María de los Ángeles. 2001. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid: Síntesis.
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.
 • López-Cano, Rubén, y Úrsula San Cristóbal. 2014. Investigación artística en música: problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos. Barcelona: Fonca-Esmuc.
 • Martinez Olmo, Francesc. 2002. El cuestionario. Un instrumento para la investigación de las ciencias sociales. Barcelona: Laertes.
 • Serafíni, María Teresa (2003). Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona: Paidós.
 • ____(2004). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.
 • Taylor, S. J. y Bogdan, R. 2002. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.
 • Velazco, Honorio y Díaz de Rada, Ángel. 2006. La lógica de la investigación etnográfica. Madrid: Trotta.