Metodologies d’investigació musical I

Dades generals

Nom de l'assignatura Metodologies d’investigació musical I 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 22,5
Altres hores presencials: 1,5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 16
Professor/a Rubén López Cano
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No té requisits previs 

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Distingir diferents tipus de recerca musical així com els diversos formats i productes de la investigació actual.
 • Aplicar estratègies bàsiques per a la localització d'informació, bases de dades, fonts musicals, per a la investigació.
 • Conèixer i aplicar les eines bàsiques per a la planificació de projectes de recerca.
 • Concebre línies de recerca musical de naturalesa interdisciplinària que es vinculen amb els discursos científico-humanístics recents i pretenguin col • laborar en la resolució dels problemes que planteja el món actual.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Introducció a la investigació musical
 2. Planificació i desenvolupament d'un projecte de recerca
 3. Fonts de recerca musical

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Exposició del professor
 • Lectura i discussió de textos a classe
 • Preparació i exposició de temes específics
 • Realització de treballs escrits com projectes, exercicis i pràctiques i producció de materials.
 • Anàlisi crítics de textos, vídeos i materials musicològics i científics
 • Debats organitzats i dirigits

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Preparació i exposició de temes específics (3 sessions)
 • Anàlisi crítics de textos, vídeos i materials musicològics i científics (5 sessions)
 • Debats organitzats i dirigits (5 sessions)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Treballs i tasques requerits durant el curs com: informes de lectura, exercicis de síntesi i paràfrasis de textos, índexs hipotètics.
 • Participació activa a clase
 • Desenvolupament del protocol i introducció d'un projecte d'investigació
 • Prova escrita

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova escrita A meitat de l’assignatura 25%
Prova escrita Al final de l’assignatura 25%
Exposicions  col·lectives Continua 10%
Participació en debats dirigits Continua 20%
Treballs escrits Continua 20%

  

Fonts d'informació bàsica

 • Beard, David y Gloag, Kenneth (2005). Musicology: The Key Concepts. Londres: Routledge.
 • Bell, Judith (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa.
 • Blaxter, Lorraine, Hughes, Christina, Tight, Malcolm. (2001) Cómo se hace una investigación Barcelona: Gedisa.
 • DUCKLES, Vincent et al. (2001). “Musicology” en Macy, L. (ed.) Grove Music Online <http://www.grovemusic.com>.
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.
 • LÓPEZ CANO, Rubén (2005). “Musicología. Manual de usuario”. Texto didáctico disponible en www.lopezcano.net.
 • WILLIAMS, Alastair (2001). Constructing Musicology; Aldershot: Ashgate.