Introducció a la codicologia

Dades generals

Nom de l'assignatura Introducció a la codicologia
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 33
Professor/a Juan Carlos Asensio
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Estudiar la diversitat de formes adoptades al llibre manuscrit, als seus uports d’escriptura i a la manera de preparació per a rebre l’escriptura.
 • Aplicar aquests estudis a la tipologia del llibre amb notació musical.
 • Estudiar l’evolució dels diferents suports i la seva relació amb l’evolució de la notació.
 • Conèixer les diferents tipologies de descripció codicològica.
 • Aprendre a descriure codicològicament els diversos suports d’escriptura musical.
 • Conèixer els diferents mètodes de conservació dels manuscrits.
 • Practicar la lectura de textos sobre suports antics.
 • Establir el pas del manuscrit musical a la imprempta de tipos musicals.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Nocions fonamentals de la codicologia
 2. Els suports de l’escriptura i la seva classificació
 3. El copista i el seu material
 4. Organtizació material del llibre manuscrit
 5. La composició de la pàgina
 6. Decoració i il•lustració manuscrites
 7. Història i tipologies d’enquadernació
 8. Descripció de manuscrits: anàlisis, protocols, catalogacions
 9. Història de la producció del llibre manuscrit amb notació musical i de la seva transmisió i recepció
 10. Els manuscrits i les noves tècniques de laboratori

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes d’impartició col•lectiva. Es realtizaran pràctiques d’anàlisi de manuscrits a partir de diversos facsímils de qualitat. En diferents classes els estudiants faran experiments de pautar, ratllar i picar sobre diferents suports per tal d’entendre amb claredat el procés de fabricació d’un llibre manuscrit amb notació musical. Igualment, es faran pràcitques amb còdexs originals de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, de la Biblioteca de Catalunya i de la Biblioteca de l’Orfeó Català.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L’avaluació dels estudiants es farà segons els següents criteris:
 • Valoració del seguiment de les classes i participació en la dinàmica de les sessions: 30%
 • Superació d’una prova de continguts teòrico-pràctics que inclogui els continguts
 • desenvolupats durant l’assignatura: 40%
 • Realització de treballs monogràfics: 30%

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Primera prova escrita A mitjans del semestre 35 %
Segona prova escrita Al finals del semestre 35 %
Treball escrit A finals delsemestre 30%

Fonts d'informació bàsica

 • Michelle P. Brown, The British Library Guide to Writing and Scripts. History and Techniques, Toronto, University of Toronto Press, 1998
 • Helen Deeming, “Observations in the habits of tweltth.and thirteenth.century music scribes”, Scriptorium, vol. 60, I, 2006, pp. 38-59 & pl.  5-12
 • Christopher de Hamel, Scribes and Illuminators, Toronto. University of Toronto Press, 2002
 • A.G. Luciani, Lezioni di Codicologia, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 1982-1983.
 • Denis Muzerelle, Vocabulaire codicologique. Repertoire métodique des termes français relatifs aux manuscrits, Paris, CEMI, 1985. Ed. española de Pilar Ostos, Mª Luis Pardo y Elena E. Rodríguez. Vocabulario de Codicología. Madrid, Arco Libros, 1997
 • Armando Petrucci, La descrizione del manoscritto: storia, problemi, modelli, Roma, Nuova Italia scientifica, 1984.
 • Ángel Riesco Terrero, Vocabulario científico-técnico de Paleografía, Diplomática y Ciencias Afines, Madrid, Barrero & Azedo Ediciones, 2003
 • Elisa Ruiz García, Manual de Codicología, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1988.
 • Elisa Ruiz García, Intoducción a la codicología, Madrid, Fundación GermánSánchez Ruipérez, 2002.