Espai de transparència

En aquesta secció, l’Esmuc facilita informacions i dades requerides per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre, amb la finalitat que la societat conegui els recursos dels quals disposa l’escola i l'ús que en fa.

  

L'organització

Informació institucional i organitzativa del centre. Aquí podreu veure la carta de serveis, l'estructura de l'escola i el marc normatiu que ens és d'aplicació. 

Recursos humans

Informació relativa als diversos col·lectius que conformen el personal de l'Esmuc i les seves retribucions, a més d'altres informacions relacionades amb els llocs de treball.

Recursos econòmics

Dades econòmiques i pressupostàries del centre: pressupostos, comptes anuals i convenis i acords de col·laboració subscrits per l'escola.

Perfil del contractant

Informació sobre concursos i licitacions

Línies d'actuació

Dades que fan referència al personal docent i a l’alumnat matriculat segons diversos paràmetres. Aquí trobareu també indicadors acadèmics referits als estudis del Títol Superior de Música, així com l'informe de seguiment de la titulació.