Oferta de cursos d'extensió

2019-2020

Història de la música de l'edat mitjana
3 ECTS | Setembre 2019 - Gener 2020
Dijous, 15.00 - 16.30 i divendres, 11.00 - 12.30
Professor: Juan Carlos Asensio

El contingut s'estructura en: Arqueologia musical: de la prehistòria a Roma; El cristianisme: cant i litúrgia (segles IV-VIII); El cant hispano-visigòtic (mossàrab); El cant gregorià (segles VIII-XI): modalitat, notació i evolució; La monodia profana: trobadors, troveros, minnesänger; El naixement de la polifonia (segles X-XII); Ars Antiqua (ca. 1163-1320): l’Escola de Notre-Dame i la música instrumental; Ars Nova (ca. 1320-1377): Philippe de Vitro, Guillaume de Machaut, Trecento italià, repertori d’Aragó i Catalunya; El cisma d’Avignon i el repertori de l’Ars Subtilior (1378-1417): estètica de l’Ars Subtilior.

 

Història de la música del segle XVII
3 ECTS | Gener - Maig 2020
Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30
Professor: Dr. Rubén López Cano

Els objectius del curs són: Distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII; Conèixer els principals compositors i obres d'aquest segle; Relacionar els principals corrents i estètiques de la música amb les d'altres arts i el pensament filosòfic i científic de l'època.

Es treballaran els continguts següents: El teatre musical; El madrigal i la música vocal de cambra; Música religiosa; Gèneres instrumentals; Teoria dels afectes i retòrica de la música; Música a Espanya.

 

Història de la música del segle XIX
3 ECTS | Setembre 2019 - Gener 2020
Dilluns i dimecres,15.00 - 16.30

Professor: Dr. Luca Chiantore

 

Història de la música del segle XX i XXI
3 ECTS | Setembre 2019 - Juny 2020
Dilluns i dimecres, 12.30 - 14.00
Professora: Dra. Anna Costal

L'assignatura permet conèixer els principals compositors, corrents estilístics, tècniques poètiques i obres musicals del període en relació a processos artístics i pensaments filosòfics i científics coetanis, alhora que dóna eines per desenvolupar actituds crítiques en l'anàlisi de fonts documentals i respecte problemes estètics i socials de la música contemporània.

 

Història de l'òpera
3 ECTS | Gener - Maig 2020
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Dr. Marc Heilbron

Una història de l’òpera des dels orígens fins a l’actualitat que explica les claus per entendre les obres del gran repertori de compositors com Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss o Britten. Es comenten diferents exemples audiovisuals per analitzar la veu i la dramatúrgia musical. L’assignatura és una bona via d’introducció al context social i cultural de la creació i el desenvolupament d’aquest gènere artístic de més de 400 anys d’història.

 

Història de la música audiovisual
3 ECTS | Setembre 2019 - Gener 2020
Dilluns i dimecres, 9.30 – 11.00
Professor: Dr. Joaquim Rabaseda

Organitzada per blocs temàtics i cronològics, l'assignatura proposa un recorregut pels gèneres i exemples paradigmàtics de les bandes sonores i els videoclips de la mà dels principals conceptes estètics i històrics que han reformulat el segle XX a partir de la producció i la reflexió audiovisuals.

 

Dret I
3 ECTS |Setembre 2019 – Gener 2020
Dijous, 18.00 a 20.00
Professor: a determinar

Es  compaginaran  les explicacions teòriques, les resolucions de casos  i les activitats pràctiques i l’accés a casos reals. Es dotarà els alumnes dels instruments i recursos necessaris perquè en el  futur puguin donar resposta a les diverses situacions que se’ls  plantegin en l’àmbit legal de la promoció i gestió musical.

 

Marc públic i institucional de la música
3 ECTS | Gener – Maig 2020
Dimarts, 12.30 – 14.30

Professor: Xavier Fina

 

Història de la cultura
3 ECTS | Setembre 2019 – Maig 2020
Grup B Dimarts, 8.00 - 9.30 / Grup D Dilluns 16.30 – 18.00 /Grup E Dimarts, 15.00 - 16.30
Professor: Dr. Josep Pujol

Històricament, la música occidental ha tendit a buscar ponts i relacions amb les altres arts, des de literaris fins als pictòrics o cinematogràfics. Buscar les relacions de context entre la història de la música, les altres arts i la història general és la finalitat d'aquesta assignatura, centrada de manera especial en l'època contemporània, rica en aquesta mena de lligams.

 

Història de la música
3 ECTS | Setembre 2019 - Maig 2020
Professorat: Dr. Gianni Ginesi, a determinar
Grup D  Dilluns, 15.00 - 16.30 /Grup E Dimarts, 16.30 - 18.00

L'assignatura proposa una mirada global a la història de la música occidental, amb un recorregut cronològic principal, centrat en l'activitat musical des del món antic fins la contemporaneïtat, però també amb aturades en la sociologia, la història de la interpretació i la mateixa evolució del llenguatge musical. Es pretén consolidar el coneixement i identificació de realitats musicals en les diverses etapes històriques procurant, en definitiva, interpel·lar el músic i l'oient d'avui.

 

Músiques del món
3 ECTS | Gener – Maig 2020
Professorat: Prof. Horacio Curti, Dr. Gianni Ginesi
Grup A Dimarts i dijous, 11.00 – 12.30/Grup B Dimarts i dijous, 15.00 – 16.30

A partir de l'orientació de l'oïda cap a exemples sonors i visuals d'altres cultures, l'assignatura estudia la música com a fenomen cultural, de manera que al final es proposa una mirada musical renovada de l'entorn musical propi. Es tracten de manera monogràfica exemples provinents de les músiques balineses, indostàniques, sardes i japoneses, entre altres.

 

Música tradicional catalana
3 ECTS | Gener - Maig 2020
Professora: Dra. Anna Costal
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30

L'assignatura promou el coneixement dels principals gèneres i formes de la música tradicional catalana, al mateix temps que repassa els noms més destacats que han dedicat les seves investigacions a documentar-la i a estudiar-la. S'analitzen tant els processos històrics com els socials que faciliten la comprensió de les relacions entre la música i les dinàmiques identitàries i culturals catalanes.

 

Estètica I
3 ECTS | setembre 2019 - Gener 2020
Grup D. Dimecres ,8.30 – 10.30/  Grup E. Dimecres, 10.30 - 12.3
Professor: Dr. Marc Heilbron

El curs planteja qüestions que relacionen conceptes estètics i de filosofia de l'art amb música. A partir del comentari de les lectures proposades, tant de clàssics filosòfics del passat com d'autors moderns, es reflexionarà sobre la relació de la música i l'art amb conceptes com bellesa, política, catarsi, sublim, canon, símbol o identitat.

 

Estètica II
3 ECTS | Gener – Maig 2020
Grup A. Dilluns,15.00 – 17.00/ Grup B.  Dilluns, 17.00 – 19.00
Professor: Dr. Luca Chiantore

En aquest curs es treballarà sobre les fonts documentals i historiogràfiques per a l’estudi de l’estètica musical, la diversitat d’escoles i pensaments al voltant de la música i el fet musical, i el coneixement de les corrents estètiques actuals.

 

Distribució i comercialització de continguts musicals
3 ECTS | Gener  2020 - maig 2019
Dimarts, 15.00 – 17.00
Professor:a determinar

Aquesta assignatura està dissenyada com a continuació de “Producció aplicada a la indústria de la música”. Un cop l’alumne ha assimilat els coneixements relacionats amb la generació de continguts musicals i la seva conversió en productes, aquesta assignatura persegueix analitzar quines són les vies d’explotació de les propostes de valor en funció del tipus de formats i de públics als que van dirigits. De manera que, al finalitzar el curs, l’alumne estigui perfectament capacitat per definir i executar l’estratègia més adient de distribució i comercialització per cadascun dels productes musicals derivats del projecte musical que hagi seleccionat.

 

Drets de propietat intel·lectual
3 ECTS | Setembre  2019 - Gener 2020
Dilluns, 17.00 – 20.00
Professor: Enric Enrich Muls

Els objectius del curs són: Comprendre els conceptes fonamentals de la normativa de Propietat Intel.lectual: drets d’autor i drets veïns intèrprets, i productors de fonogrames, Analitzar i contextualitzar la normativa amb experiències didàctiques pràctiques, Comprendre l’estructura dels contractes que s’utilitzen principalment en la industria de la música.

 

Gestió de centres educatius
3 ECTS | Setembre  2019 - Gener 2020
Divendres, 10.00 – 12.00
Professora: Núria Sempere

El contingut de l’assignatura s’estructura en: el paper de l’educació musical en la societat, els objectius d’un centre d’educació musical, l’organització dels centres, el paper de les administracions públiques i les modalitats de gestió de serveis, entre d’altres.

 

Gestió de projectes comunitaris
3 ECTS | Gener 2020 – Maig 2020
Divendres, 10.00 – 12.00
Professora: Núria Sempere

En aquest curs es treballen temes com: Els fonaments conceptuals i històrics de la creació i la música comunitària. La música com a factor d’emancipació individual i col·lectiva. Conceptes clau de l’impacte social de les arts: desenvolupament individual, desenvolupament col·lectiu, cohesió social, empoderament comunitari, identitat i imatge local, salut i benestar. Elements de gestió de projectes comunitaris. Tipus de projectes comunitaris. L’operativa del projecte. Sobre el procés i el resultat. Sistemes d’avaluació. Metodologies de la implicació dels diferents agents del territori. Aliances, partenariats, xarxes i participació.

 

Gestió d'equips
3 ECTS | Gener 2020 – Maig 2020
Dimarts, 8.00 – 10.00
Professor: Joan Fargas

El contingut del curs es centrarà en: Coneixement personal (Auto-observació, Introducció a l’Eneagrama, Objectius i meta-objectius personals - Pla d’acció), Comunicació (Mapa PNL, Nivells d’escolta, Rapport i Canals de Comunicació), Eines per a la gestió d’equips (Gestió de Reunions, Selecció de personal, La Mirada Sistèmica, Transformació dels equips, ) Emocions Col·lectives.

 

Tipologia i manteniment del piano
3 ECTS | Gener 2020 – Maig 2020
Divendres, 10.00 a 12.00 en els dates següents: 7 i 21 febrer, 6 i 20 març, 3 i 17 abril, 8 de maig
Professor: Carles Sigüenza

En aquest curs es tractaran els temes següents: Història  general del piano. Materials i construcció: La fusta: diferents tipus de fusta i qualitats. Mecànica piano vertical i piano de cua. Manteniment del piano. Afinació del piano. Tècnica pianística i mecànica.

 

Història i Evolució de l’Orquestra Simfònica (s.XVIII-XX)
3 ECTS | Octubre 2019 - maig 2020
Divendres, 15.00 a 17.00 en les dates següents:18 i 25 octubre, 8 i 22 novembre, 13 i 20 desembre, 10 i 24 gener, 7 i 21 febrer, 6 i 20 març, 3 i 17 abril, 8 de maig
Professor: Dr. Marc Heilbron

El curs explica la història i l'evolució de l'orquestra com a formació musical. Els diferents elements que la integren, l'evolució del seu repertori, el seu rol històric i actual -tant des del punt de vista social com cultural-, la figura del director d'orquestra i les problemàtiques sociològiques que situen l'orquestra en l'univers de les pràctiques musicals contemporànies.