Currículum Composició

Currículum de l'especialitat de Composició

Matèries i Assignatures 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs Total
ECTS h ECTS h ECTS h ECTS h ECTS
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6 90 3 45         9 135
Desenvolupament professional              3 45 3 45
Estètica         4 60     4 60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica     3 45         3 45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45             4 45
Percepció auditiva general 3 45             3 45
Fonaments de la composició 4 45             4 45
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 6 15 6 15 6 15     18 45
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1 2 45             2 45
Conjunt instrumental 1 i 2 4 45             4 45
Composició i instrumentació (OB)
Composició principal 1 a 8 20 37,5 20 37,5 20 37,5 20 37,5 80 180
Seminari de composició 1 a 8 4 60 4 60 4 60 4 60 16 240
Instrumentació i orquestració I, II, III i IV 3 45 6 90 3 45     12 180
Tècniques compositives I, II i III     6 90 3 45     9 135
Tècniques de composició del segle XX             3 45 3 45
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I i II     3 45 3 45     6 90
Anàlisi de la música del segles XX i XXI         3 45     3 45
Percepció auditiva específica     2 45         2 45
Història de la música del segles XX i XXI     4 45         4 45
Compositors catalans dels segles XX i XXI         3 45     3 45
Teoria musical del segle XX             4 45 4 45
Seminari de teoria i composició             3 45 3 45
Tècnica de la direcció (OB)
Direcció d'orquestra secundària I i II         3 45 3 45 6 90
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical  2 30             2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I 2 30             2 30
Composició electroacústica I     3 45         3 45
Composició per a mitjans audiovisuals I         3 45     3 45
Composició assistida per ordinador I         3 45     3 45
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius             12 180 12 180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca         2 30     2 30
Treball fi de grau             8 15 8 20
TOTAL 60 532,5 60 562,5 60 562,5 60 517,5 240 2175