Treballs de Fi de grau col·lectius

Tot i que el TFG és una assignatura de preparació, presentació i defensa individual, es podran acceptar propostes de TFG col·lectius. Caldrà que el fet col·lectiu quedi reflectit en l’avantprojecte i que sigui acceptat pel director/a del TFG i que, posteriorment, sigui aprovat pel Consell de Direcció a proposta del cap del Departament afí a l’àmbit de l’estudiant. En la resolució, si la proposta fos acceptada, es faran constar les condicions específiques que regiran tot el procés de preparació, presentació i defensa si aquestes són diferents a la normativa establerta per als projectes que regeix el conjunt d’aquest document.

En el cas de TFG interdisciplinaris col·lectius, el TFG podrà estar presentat en diverses especialitats o àmbits simultàniament, segons l’itinerari dels estudiants que formen el grup.

Si les característiques del projecte no requereixen una altra cosa, cada TFG col·lectiu té un únic director i la dedicació docent serà per treball, no per nombre d’estudiants que el conformen.

En els TFG col·lectius caldrà que alguna de les parts del treball escrit contingui aportacions individuals que, en conseqüència, puguin ser avaluades d’una manera individualitzada. En la introducció del treball cal especificar l’autoria de les diferents parts del sumari, tant de les tasques individualitzades (de realització, de recerca, etc.) com d’aquelles que són comunes.