Formalització del Treball Fi de grau

Avantprojecte

A 3r curs, l’estudiant ha de presentar l’avantprojecte del TFG per duplicat al registre d'Oficines, on el segellaran i se’n quedaran un original. Tots els avantprojectes han d’anar signats, a la portada, pel director.

Als avantprojectes del TFG s’ha d’incloure:

  • Una Justificació/explicació del tema del treball, i de la seva relació amb l’especialitat, àmbit o modalitat, i amb l’assignatura principal, si escau (per les especialitats de Composició, Direcció i Interpretació).
  • La tipologia del treball (consultar tipologies).
  • Els objectius generals del treball.
  • Un esbós de la metodologia de treball.
  • Una aproximació bibliogràfica inicial vinculada al tema. Per als projectes de Pedagogia, s'han d'especificar les fonts primàries que conformen el treball.
  • Les dades de contacte de l’estudiant (nom i cognoms, telèfon i e-mail).

L’acceptació dels avantprojectes per part dels departaments corresponents es fa valorant que els continguts del treball compleixin els objectius fixats per la matèria Treball final. Si l’avantprojecte és acceptat, l’estudiant es pot matricular de l’assignatura en el període que li correspongui per a la matrícula general. Si l’avantprojecte no fos acceptat, l’estudiant ha de presentar les esmenes que se sol·licitin. Els terminis figuren en el calendari corresponent. Si tampoc en aquesta segona oportunitat no fos acceptat l’avantprojecte, l’estudiant perdrà el dret a matricular-lo i haurà de reiniciar tot el procediment el curs següent.

La resolució sobre els avantprojectes es farà pública en un llistat informatiu i a la cartellera de Secretaria Acadèmica.

Calendari per a la presentació dels avantprojectes:

2 de febrer - 23 d'abril 2021 Lliurament dels avantprojectes
A partir del 7 de maig Resolució dels avantprojectes

Matrícula del Treball fi de grau

Per poder matricular el Treball fi de grau, cal:

  • tenir l’avantprojecte aprovat,
  • haver aprovat l’assignatura Metodologies de recerca, que es cursa a 3r, i
  • matricular el total de crèdits necessaris per acabar els estudis.

Presentació del treball escrit

Data límit de presentació: 17 de maig de 2021

* Excepcionalment es pot sol·licitar una presentació extraordinària del Treball Fi de Grau per a la primera setmana de setembre. Prèviament s'haurà de presentar una sol·licitud adreçada a secretaria.academica@esmuc.cat  amb la justificació de les raons que la motiven i amb el vistiplau del director del projecte.

La presentació el setembre té caràcter extraordinari i només es concedirà en casos de força major.