Direcció, docència i avaluació

 

Direcció

El Treball fi de grau té un sol director. 

L’estudiant escollirà un/a director/a, que haurà de ser un professor acreditat per dirigir aquest treballs (a La meva Esmuc es publica el llistat de professors acreditats).

Per a la tria del director del treball, hi ha les tres opcions següents:

 • L’estudiant estableix un tema per al seu treball i busca un/a professor/a que l’hi dirigeixi.
 • L’estudiant s’adreça al departament corresponent perquè li proposi algun tema; un cop escollit, s’adreça a un/a dels/les professors/es que el mateix departament li suggereix.
 • L’estudiant estableix contacte amb un/a professor/a perquè li dirigeixi el treball i tots dos, de comú acord, estableixen el contingut.

 

Docència

L’assignatura Treball de fi de grau comporta 15 hores lectives de docència amb el director.

La impartició a càrrec del director del treball tindrà la periodicitat que aquest i l’estudiant estableixin de mutu acord.

 

Avaluació

La presentació del treball pressuposa l’acceptació per escrit del director, que figurarà a la portada del treball. Tot i així, l’estudiant podrà presentar igualment el treball sense aquesta acceptació, fet que farà constar el director en el seu informe de seguiment.

L’avaluació es durà a terme en la presentació i defensa del treball, per part d’un tribunal constituït per tres membres designats pel departament afí a l’estudiant, dos els quals hauran d’estar acreditats. Els membres del tribunal puntuaran prèviament a la defensa la part escrita del treball. Només en els casos de puntuació màxima per una unanimitat d’aquesta part escrita, l’estudiant podrà optar a Matrícula d’honor. Igualment, el director emetrà un informe d’avaluació del seguiment i del resultat, amb una qualificació que suposarà un percentatge de la nota final.

Així, la qualificació final és el resultat de l'avaluació dels següents apartats:

 1. Seguiment per part del director de la realització del treball (avaluació contínua): 10% de la nota global.
 2. Aspectes formals del treball escrit: 30% de la nota. Ho avalua prèviament cada membre del tribunal per separat.
 3. Contingut del treball: 40% de la nota. Ho avalua el tribunal conjuntament.
 4. Defensa del treball: 20% de la nota. Ho avalua el tribunal conjuntament.

En el seguiment del treball, el director avalua els següents aspectes:

 • Assistència a les sessions programades (10%)
 • Capacitat d’organització del treball i de compliment del calendari (20%)
 • Grau de comprensió i de resposta a les aportacions del director (30%)
 • Grau d’autonomia en l’aprenentatge (40%)

Els aspectes formals del treball escrit s'avaluen seguint aquests criteris:

La defensa s'avalua seguint aquests criteris:

Pel que fa al contingut, de manera general els criteris d’avaluació seran:

 • L’aplicació d’una metodologia de recerca adient als objectius proposats
 • La síntesi de coneixements apresos