Continguts, requisits i procediments

L’assignatura Treball fi de grau consisteix en un treball, ja sigui de caràcter teòric o amb implicacions pràctiques, que podrà ser complementat amb una interpretació il·lustrativa.

 • L’extensió mínima del treball ha de ser de 50.000caràcters (≈ 20-21 pàgines), portada, extracte, sumari, índexs i annexos exclosos. L’extensió màxima ha de ser de 90.000 caràcters (≈39-40 pàgines).
 • El treball escrit comportarà, a més, una defensa oral pública segons el format que es detalla.

Tipologies de treballs

Es proposa realitzar el treball en una de les tipologies següents, sens perjudici que el treball se’n pugui apartar. Aquesta classificació, doncs, no és ni exhaustiva, ni jeràrquica, ni tancada. (veure Annex)

 • Estat de la qüestió d’un tema.
 • Aplicació d’un objectiu o d’una hipòtesi.
 • Treball de recerca.

 

Orientacions generals per al treball escrit i per a la defensa oral

 • El treball escrit haurà d’estar redactat en una de les dues llengües oficials (català o castellà), excepte si es presenta en anglès, tal com s’explica en l’apartat d’objectius del TFG.
 • En la defensa es poden utilitzar tot tipus de mitjans, inclosos els multimèdia i també la interpretació amb finalitat il·lustrativa, tenint en compte, però, que en cap cas suposarà els recursos i el format propis d’un concert.
 • La presentació oral del projecte tindrà una durada aproximada de 60 minuts i constarà de:
  • Exposició i justificació (defensa) del projecte, que ha de tenir una durada entre 15 i 25 minuts.
  • Torn de preguntes del tribunal (rèplica).
  • Respostes i aclariments addicionals de l’estudiant (contrarèplica).
  • En cas d’una interpretació amb finalitat il·lustrativa, aquesta podrà suposar un màxim de 20 minuts.
  • Els treballs col·lectius no comportaran una presentació més llarga.

Guia d'estil per al Treball escrit de fi de grau