Requisit de domini de llengua estrangera

El Real Decret 631/2010, de 14 de maig, que regula els ensenyaments superiors de música i en fixa els seus continguts mínims, estableix com a competència transversal "Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del seu desenvolupament professional".

Segons la promoció, hi ha diferències en el nivell, la llengua i forma d'acreditar:

Promocions que
van iniciar estudis
els cursos: 
Opcions d'acreditació
2010-2011 i
2011-2012
Acreditació oficial del nivell B1 d’anglès, alemany, francès o italià, o fer la presentació del treball de fi de grau en llengua anglesa, tant oral com escrit
2012-2013 i
2013-2014
Acreditació oficial del nivell B1 d’anglès, o fer la presentació del treball de fi de grau tant oral com escrit.
2014-2015 i
2015-2016
Acreditació oficial del nivell B2 d’anglès, alemany, francès o italià. (*)
2016-2017 i posteriors

Una acreditació del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa per a les llengües del Consell d’Europa d’alguna de les següents llengües: anglès, alemany, francès, italià, àrab, coreà, danès, finès, grec, irlandès, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec o xinès, així com de qualsevol altra llengua estrangera que es pugui incloure en el futur dins la relació de llengües que poden impartir les Escoles Oficials d’Idiomes regulades pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. **

Altres acreditacions

  • Titulacions universitàries que tenen per objecte l’estudi de terceres llengües amb un mínim de 30 ECTS d’aprenentatge.
  • Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l’estranger.
  • Títols de batxillerat o assimilats expedits per escoles autoritzades d’altres països.

* Segons les instruccions del Departament d’Ensenyament i del Departament d’Universitats (DOG 6551 de 30-1-2014; llei 2/2014; article 211).

** Segons les instruccions del Departament d’Ensenyament (RESOLUCIÓ ENS/2480/2017, de 20 d’octubre, del títols i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

 

En tots els casos s’ha de presentar l’acreditació amb el document original i una còpia.

Terminis: en el transcurs del curs de finalització dels estudis o en el moment de sol·licitar el títol.

 

Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats