Inscripció a les proves d'accés 2018

La inscripció a les proves d’accés de juny 2018 es fa emplenant el formulari de sol·licitud d’inscripció en línia.

El període d’inscripció i pagament és de l'11 al 25 d'abril. El formulari només estarà disponible fins a les 14h del 25 d'abril. 

És important imprimir el formulari de sol·licitud d’inscripció un cop s'hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada. 

El candidat no tindrà dret a la devolució de l'import de les taxes d'inscripció a les proves.

Podreu consultar la inscripció realitzada en aquest enllaç

Preu d'inscripció: 80 €.

Horari d'atenció telefònica: Matins de dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h. Tardes de dilluns a dijous, de 15 h a 17 h. 

Especialitats i modalitats que s'ofereixen

Terminis d'inscripció

Procediment Inici Final
Sol·licitud d’inscripció 11 d'abril 25 d'abril (fins les 14h)
Fotocòpia DNI o passaport 11 d'abril 25 d'abril
Fotocòpia carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) 11 d'abril 25 d'abril
Pagament 11 d'abril 25 d'abril
Fotocòpia del títol de batxillerat i Grau Professional (candidats que disposen d'aquesta titulació en el moment de la inscripció) 11 d'abril 25 d'abril
Fotocòpia del Grau Professional (candidats que cursin el sisè curs de grau professional de música i que no poden acreditar aquesta titulació en el moment de la inscripció). Consultar requisits 11 d'abril 22 juny*
Fotocòpia del títol de batxillerat (o document equivalent) (candidats que encara estan cursant aquesta titulació en el moment de la inscripció). Consultar requisits 11 d'abril 22 juny* o com a màxim el dia de la matrícula
Fotocòpia de l’homologació o volant condicional del títol de batxillerat (candidats que tinguin aquests estudis fets a l’estranger) 11 d'abril 22 juny* o com a màxim el dia de la matrícula

* No més tard de les 14h.

La documentació es pot lliurar personalment en horari d’oficina, per correu postal o la bústia electrònica amb un document adjunt: bustia.documentacio.proves.2018@esmuc.cat

Els títols de batxillerat i grau professional s'han d'acreditar mitjançant la fotocòpia del resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid.

Els estudiants que siguin admesos i que vulguin reconèixer crèdits/assignatures que ja tinguin cursades caldrà que enviïn un correu electrònic al secretari acadèmic (josep.baucells@esmuc.cat)  i adjuntin el certificat acadèmic en el termini de 3 dies laborables a partir de la data de publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés.

  

Calendari general de les proves d’accés

Les proves d’accés començaran el divendres 25 de maig 2018, amb els exercicis següents:

  • 25 de maig, a les 11:00h: exercici per als candidats sense el grau professional.
  • 25 de maig, a partir de les 15:00h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Jazz i Música Moderna, i de Flamenco.
  • 25 de maig, a partir de les 15:00h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Música Antiga.
  • 26 de maig, a partir de les 8:00h: exercicis de Dictat i d’Anàlisi per als candidats que opten a Música Clàssica i Contemporània, i Música Tradicional (Cobla i Tradicional catalana).
  • 26 de maig, tarda: exercici B9 de Pedagogia
  • 1 i/o 4 de juny: la resta de proves escrites específiques de la Part B (en funció de les inscripcions). B1, B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14 i B15.
  • 11 i/o 15 de juny: exercicis amb tribunal de Composició, Direcció, Musicologia i Pedagogia (B3, B6, B8, B10, B11 i B19).
  • Del 5 a 16 de juny: proves instrumentals.

A partir del 17 de maig podeu consultar el calendari complet de les proves.

El correu de contacte per a qualsevol consulta sobre el calendari de proves: secretaria.academica@esmuc.cat 

Indicant en el assumpte: Calendari proves 2018

 

Terminis

11 d’abril al 25 d’abril Inscripció a les proves fins a les 14 h.
27 d’abril

Publicació del  llistat provisional dels exclosos.

→ 3 dies per esmenar defectes en la presentació de la documentació.

3 de maig Publicació del llistat definitiu d’exclosos.
17 de maig  Publicació del calendari complert de tots els exercicis.
25 de juny

Publicació del llistat provisional de resultats durant el dia.

→ 3 dies per presentar reclamacions de les qualificacions.

29 de juny

Publicació del llistat definitiu de resultats.

Concreció de les dates de matriculació (del 5 al 9 de juliol).

 

Contingut dels exercicis

  

Consultes? 

Per consultes relacionades amb la inscripció a les proves d'accés, adreça't a: secretaria.academica@esmuc.cat