Normativa

Estatal

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, regula de forma específica en els seus articles 54 al 58 els estudis artístics superiors, assenyalant com tals els estudis superiors de música i dansa, entre altres.

El Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, estableix l’ordenació dels estudis artístics superiors regulats per la LOE. El Capítol II, Article 7 d’aquest Reial Decret autoritza els centres d’estudis artístics superiors a oferir màsters. 

Referents europeus

El Projecte Polifonia de l’Association Européenne de Conservatoires té per objectiu promoure la innovació en la formació musical superior europea i ajudar els centres a millorar la qualitat i la rellevància de la formació musical superior a través de la cooperació a nivell europeu.