ref. 2018.16

Plaça temporal de professorat

del Departament de Música Clàssica i Contemporània

    

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció temporal de professorat del Departament de Música Clàssica i Contemporània pel curs 2018-2019 per l'assignatura següent:

   

Contrabaix

instrument principal

(referència 2018.16)

Estimació d'1/4 de jornada

   

   

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae (4 còpies de cada) i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) de l'assignatura a les què es presenti, personalment o autoritzant una tercera persona a RRHH despatx  B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 30 de juliol de 2018.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

Barcelona, 24 de juliol de 2018