EDU182119

   

EDU182119 - Tècnic/a de biblioteca

Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya

Període de vigència: 19/12/2019 - 09/01/2020

Categoria: Sector públic i altres

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya necessita cobrir un lloc de treball de tècnic/a de biblioteca per substitució de dos terços de reducció de jornada per cura de fill.

   

    

Descripció del lloc

Nom del lloc: Tècnic/a de biblioteca (grup 2 del Primer conveni col·lectiu de la Fundació Pública per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 2008).

Unitat: Escola Superior de Música de Catalunya

Localitat: Barcelona

Tipologia lloc: laboral Jornada: inferior a la normal

Horari: 25 hores setmanals (de dilluns a divendres de 14.00 – 19.00 h)

   

Requisits de participació

Preferentment personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, que compleixin els requisits de participació.

Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents: 

- Titulació: Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació o Grau d’Informació i Documentació.

- Experiència amb el programa Millennium i Sierra

- Català nivell C Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que amb caràcter general estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.

Funcions

- Atenció a l’usuari: informació i referència i servei de préstec (altes i baixes d’usuaris, retorns, reserves, renovacions de documents i gestió de morosos).

- Catalogació, indexació i classicació de documents (programari utilitzat: Millennium i Sierra).

- Formació d’usuaris.

- Gestió usuaris externs.

- Gestió dels continguts de la web de la biblioteca.

- Gestió d’exposicions temàtiques. - Gestió de presentacions de llibres a la biblioteca.

- Assignació, coordinació i supervisió de les tasques dels auxiliars de Biblioteca.

-  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Aspectes a valorar

- Formació musical realitzada en centres autoritzats pel Departament d'Educació

- Experiència mínima d'un any en biblioteques i centres de documentació.

- Nivell B2 d’anglès.

- Llicenciatura en Documentació i/o màsters i postgraus en l'àmbit de la informació i els mitjans audiovisuals

- Cursos de formació en l'àmbit de la biblioteconomia i documentació

Forma d’ocupació del lloc

Contracte laboral temporal.

Procediment

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae per correu electrònic a rrhh@esmuc.cat, especicant en el sobre la referència de l’anunci.

Procediment de selecció:

1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació especíca, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

2. Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal i/o prova per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

No seran admeses les sol·licituds que no presentin la documentació esmentada per participar en el procés de selecció.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció per no tenir els requisits de participació o no acreditar-los quan escaigui, o en funció dels resultats obtinguts en les diferents fases del procés de selecció.

Atès el volum de candidatures que es podrien presentar a l’oferta, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justiqui legalment la seva no publicació.

Termini

- El termini per a la presentació de sol·licituds, incloent les que es presentin per correu postal, finalitzarà el dia 9 de gener de 2020.

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.