Convocatòria bidell

  

Bidell (referència 2017.20)

ATRI ENS135817 Bidell a l'Escola Superior de Música de Catalunya

 
    

  

Descripció del lloc

 

 •  Nom del lloc:   Bidell (grup 5 del Primer conveni col·lectiu de la Fundació Pública per a l’Escola  Superior de Música de Catalunya 2008)
 • Unitat: Escola Superior de Música de Catalunya
 • Ubicació:  C.Padilla, 155 - Edifici l'Auditori.  Barcelona
 • Tipologia lloc:  laboral
 •  Horari: 37,5 hores setmanals de 14:30 a 22:00h

 

Requisits de participació

 

Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents:

 • Formació nivell bàsic obligatori, així com coneixements adquirits en l’exercici de la seva professió.
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell B2 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

 

 Funcions

 • Controlar l’ordre intern de l’escola.
 • Integrar-se en el funcionament dels equips del règim intern de l’ESMUC.
 • Obrir aules d'estudi als alumnes que no tenen la clau corresponent.
 • Vigilar el bon funcionament de les instal·lacions.
 • Revisar l'estat de les aules d'estudi.
 • Manteniment de la informació dels suros i taulells d'anuncis.
 • Manteniment dels fulletons de l'ampit de les finestres de vestíbul de la primera planta.
 • Distribuir documentació pel professorat a les respectives guixetes de la sala de professors.
 • Muntatge d'alguna/es aules d'estudi amb disposicions predeterminades.
 • Treballs de reprografia.
 • Tasques de recepció.
 • Suport a l'equip de coordinació dels Projectes Finals.
 • Suport a l'equip de coordinació de les proves d'accés.
 • Suport a l’equip de producció en activitats internes i especialment a la sala 4.
 • Revisió general de l'estat i del manteniment de totes les aules i despatxos del centre.

 

 Aspectes a valorar

 • Persona metòdica i responsable amb actitud orientada al servei.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements d’idiomes.
 • Experiència en tasques similars.
 • Experiència en tasques similars en centres d’ensenyament superior de música.
 • Coneixements del programa Asimut (reserva d’aules).

 

Forma d'ocupació del lloc

Contracte laboral temporal.

Procediment

Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu electrònic següent:  rrhh@esmuc.cat

 

Procediment de selecció

 

 1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 2. Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 3.  Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a proves.

 

No seran admeses les sol·licituds que no presentin la documentació esmentada per participar en el procés de selecció.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció per no tenir els requisits de participació o no acreditar-los quan escaigui, o en funció dels resultats obtinguts en les diferents fases del procés de selecció.

Atès el volum de candidatures que es podrien presentar a l’oferta, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

 

Termini

 

-El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 20 de novembre de 2017.