Tècniques de comunicació

Dades generals

Nom de l'assignatura Tècniques de comunicació
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Imma Grimalt
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT1-CT3-CT4-CT7-CT9-CT10-CT12

Generals: CG10-CG18-CG24-CG26

Específiques: PG3-PG8-PG9

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Desenvolupar la capacitat de relació amb interlocutors i llenguatges diversos.
 • Entendre els fets musicals com una activitat que ha de ser concebuda dins de la vida social i cultural d’una comunitat, amb les distintes concepcions sobre la música, les funcions i els contextos on s’utilitza, les actituds i valors socials que pot vehicular.
 • Desenvolupar capacitats per a la conducció i organització d’equips, de motivació i de lideratge en el marc de la funció directiva.

Objectius concrets de l’assignatura

 • Analitzar les variables que caracteritzen les tècniques de comunicació d’acord amb el seu context.
 • Conèixer els conceptes fonamentals que defineixen les tècniques de comunicació com són la gestió d’emocions, l’assertivitat, l’empatia.
 • Dissenyar, aplicar i analitzar, en situació de rol a l’aula, exercicis per millorar les presentacions de projectes i treballs en públic.
 • Saber utilitzar un ampli ventall de recursos humans i tecnològics relacionats amb les tècniques de comunicació.
 • Identificar la idoneïtat de la imatge professional per a la projecció en xarxes socials.
 • Conèixer el procés de creació de continguts en xarxes socials i plataformes de música.
 • Saber utilitzar estratègies de comunicació en premsa digital.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • La comunicació
 • Habilitats comunicatives
  • Assertivitat
  • Empatia
  • Gestió d’emocions
 • Presentació oral
 • Imatge professional
 • Xarxes socials
 • Comunicació digital
 • Creació de continguts en plataformes de música

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).

Cada sessió inclourà una part teòrica que desenvoluparà el professor, i una part pràctica, amb la participació activa dels estudiants, que exemplificarà la part de continguts (presencial).

Treballs individuals (no presencial).

Presentació dels treballs i discussió sobre el contingut i la forma(presencial).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Classes participatives amb suport informàtic (1,5 hores setmanals)

Activitats participatives relacionades amb els continguts teòrics (1,5 setmanals)

Activitats d'avaluació (durant el curs) 

Elaboració i presentació d'un treball escrit  (al final de l'assignatura)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada formativa amb registres d’avaluació puntuals tenint present:

 • El disseny i presentació d’activitats, defensa de treballs
 • La participació i les competències demostrades in situ durant el procés d’interacció didàctica
 • Controls escrits puntuals

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial. Prova escrita de coneixements previs sobre l’assignatura  Inici de curs 0%
Participació activa i competències demostrades in situ durant l'activitat lectiva Avaluació continuada formativa 40%
Presentació de treballs Avaluació continuada 20%
Exposició treball final Desembre-gener 40%