Programació musical

Dades generals

Nom de l'assignatura Programació musical
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 28
Professor/a Joan Oller
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15-CT17

CG4-CG5-CG10-CG11-CG12-CG14-CG16-CG17-CG18-CG19-CG23-CG24-CG25-CG 26-CG27

PG2-PG4-PG6-PG8-PG9-PG10-PG11-PG12-PG13-PG14

Objectius concrets de l’assignatura

Introduir els alumnes la realitat de la programació musical perquè siguin capaços d’entendre el seu comportament plural. També han de ser capaços d’elaborar un projecte de programació musical.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Què és programació musical. Principals tipologies. Programació comercial, d’autor i compromesa. Característiques de cadascuna.
 2. Sentit de la programació musical. Introducció històrica. Del paleolític al Spotify. El valor de la música, les seves vessants filosòfiques, socials i educatives. La música com a eina de transformació.
 3. Els objectius d’una programació musical. Objectius de públic, culturals i de posicionament. El cas específic de la música contemporània.
 4. Els Públics. Diversitat d’espectadors i motivacions. Els altres públics: patrocinadors, polítics, periodistes, “influencers”, el sector musical. Els públics més distants: la societat i la història. Un públic especial: la pròpia organització.
 5. Les condicions objectives dels concerts. Espais, horaris, determinació de preus.
 6. La comunicació de la programació musical. Formats. Possibilitats com a resultat de la revolució digital.
 7. Anàlisi d’exemples de programació musical. Auditoris, orquestres, temporades, festivals, clubs, etc.
 8. Especificitats de programació en funció de diferents estils de música.
 9. Els deu manaments de la programació musical.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Assignatura d´impartició col·lectiva que conjugarà explicacions del professorat, presentacions de convidats, exercicis a classe, exposicions dels estudiants i activitats participatives, tant en el marc del grup com en subgrups, a fi d’extreure conclusions a partir de l’anàlisi de casos concrets.

Es treballaran les habilitats comunicatives en el marc de les relacions interpersonals professionals.

L´activitat fora de l´aula es limitarà a l´elaboració i execució d’un projecte de programació d’una sala de concerts.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L´avaluació de l´assignatura es fa tenint en compte:

 • L´avaluació inicial o diagnòstica, que servirà per a orientar les estratègies docents per a assolir els objectius de l´assignatura.
 • La participació a classe, on l´estudiant demostrarà la seva evolució.
 • Els exercicis fets a classe
 • L’elaboració i la presentació a classe del projecte

 

La qualificació de l´estudiant es determina per les activitats d´avaluació que hem presentat més amunt. Cadascuna d´elles contribuirà a la nota final segons els percentatges que detallem a continuació:

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació a classe Tot el curs 40%
Treballs fets a classe Tot el curs 20%
Treball final Al final 20%
Presentació del treball final Al final 20%