Pràcticum de Producció i gestió II

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràcticum de Producció i gestió I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició anual
crèdits ECTS 20
Valor total en hores 600 Hores presencials lectives: 20
Altres hores presencials: 500
Hores per treballs dirigits (no presencials):80
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 0
Professor/a Imma Grimalt
Departament Producció i Gestió

Presentació

El grau de Producció i Gestió de l’ESMUC ofereix als estudiants la possibilitat de fer el Pràcticum o les Pràctiques Externes a diferents empreses del sector musical, amb un clar objectiu professionalitzador. L’escola reconeix que l’experiència pràctica en el camp de la gestió musical és cabdal per als estudiants, per tal d’esdevenir professionals de la producció i gestió.

La integració en un equip de treball vetllat per un professional expert, aporta a l’estudiant experiència i possibilitat d’aplicació dels coneixements que es van adquirint en l’espai formatiu.

Objectius

 1. Aplicar a situacions reals i que contemplin la diversitat pròpia del camp de la producció i gestió, coneixements adquirits al llarg dels estudis de l’especialitat.
 2. Experimentar la dinàmica interna específica dels diversos tipus de treball més propis del productor i gestor musical, incloent-hi el treball en equip.
 3. Immergir-se en situacions d’exercici professional de la producció i gestió musical.
 4. Mostrar capacitat i interès per l’aprenentatge que hom pot portar a terme en les situacions que el pràcticum proposa.
 5. Interactuar amb professionals del sector musical de forma adequada i professional.
 6. Desenvolupar les capacitats d’actuar de manera autònoma davant les diferents situacions que sorgeixin en la pràctica professional.

Empreses de pràctiques

Es sol.licita a l’empresa que acull estudiants en pràctiques es responsabilitzi dels següents aspectes:

 1. Oferir un espai de temps adequat a les necessitats formatives i d’aprenentatge de l’estudiant.
 2. Assistir a reunions interdisciplinàries o amb algun membre de l’equip per tal que l’estudiant pugui entendre els processos o projectes que s’estan duent a terme, sempre i quan es consideri adient per a la seva formació i creixement personal.
 3. Vetllar per l’aprofitament del temps i de les capacitats de l’estudiant envers les tasques que se li demanen.
 4. Realització de tasques concretes diverses. Aplicació contextualitzada i flexible de coneixements, capacitats, experiències i sensibilitats de tipus musical i de gestió.
 5. Permetre l’experimentació de la dinàmica professional pròpia de la producció i gestió en contextos diversos.
 6. Integrar l’estudiant en equips de treball ja constituïts, també de tipus interdisciplinari.

Pràcticum

El Pràcticum correspon a 20 crèdits que equivalen a 600 hores de càrrega lectiva, de les quals:

 • 500 hores es dedicaran a treballar en una o vàries empreses, auditoris, festivals, empreses de management, centres formatius, projectes comunitaris, administracions públiques, discogràfiques. promotores, en tasques relacionades amb la gestió i producció musical.
 • 100 hores es dedicaran a reunions amb la professora, recerca de empreses per fer pràctiques, a la redacció de la memòria i preparació personal.

Els estudiants es reuniran mensualment una hora amb la professora per fer el seguiment de les pràctiques. Apart podran reunir-se amb la professora sempre que calgui per resoldre dubtes, aclariments, valorar l’empresa on fan pràctiques o per buscar noves empreses.

L'estudiant pot fer el pràcticum en diferents empreses o institucions a la vegada o al llarg del curs per tal de completar la seva formació en diferents àmbits.

Memòria de l'estudiant sobre el lloc de pràcticum

L’estudiant ha de presentar, en finalitzar el seu període de pràctiques, una memòria sobre les activitats realitzades a l’empresa. La presentació d’aquesta memòria és obligatòria.

En tots els casos, la memòria acompleix els següents objectius:

 • Donar al professor-avaluador informació sobre les pràctiques realitzades per l’estudiant.
 • Obligar a l’estudiant a reflexionar sobre les pràctiques realitzades, tot sistematitzant el què ha aprés durant aquest període.

Continguts mínims estàndard

Les memòries de pràctiques haurien de tenir els següents continguts mínims (entre 8 i 10 fulls):

 1. Descripció de l’empresa on l’estudiant ha fet les pràctiques: quin tipus d’activitat realitza, el funcionament intern i on s’ubica l’empresa dins del sector econòmic al qual pertany, etc.
 2. Organigrama de l’empresa per tal de situar l’estudiant dins de la seva estructura.
 3. Descripció de les tasques portades a terme per l’estudiant dins de l’empresa: importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’emergència”, tracte amb els treballadors de l’empresa, etc.
 4. Connexió del treball realitzat a l’empresa amb el continguts de les assignatures de l’especialitat.
 5. Annex documental (si s’escau) de les feines fetes a l’empresa. Cal respectar la confidencialitat quan es tracti d'adjuntar aquest tipus de documents.
 6. Valoració personal de la feina feta a l’empresa i de la mateixa empresa com a lloc adient per fer pràctiques, així com del supervisor.

Avaluació

La memòria presentada per l’estudiant, juntament amb la informació obtinguda pel professor mitjançant el seu contacte directe amb el responsable de pràctiques de l’empresa i el qüestionari d’avaluació, donarà els elements bàsics per tal d’avaluar l’aprofitament acadèmic de les pràctiques.

Data de presentació de la memòria

La Memòria de Pràctiques es presentarà un cop finalitzat el pràcticum.