L’entorn empresarial

Dades generals

Nom de l'assignatura L’entorn empresarial
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 50
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a  
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT3-CT4-CT6-CT7-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15-CT17

CG16-CG18-CG23-CG24-CG25-CG 26-CG27

PG8-PG9-PG10-PG12

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer el funcionament global de les empreses musicals
 • Identificar les singularitats de les diferents empreses en funció de variables com el lloc que ocupen a la cadena de valor, la dimensió o el gènere musical
 • Entendre el paper de l’Administració en funció del tipus d’empresa
 • Determinar els perfils professionals i empresarials dels principals agents que treballen en el món musical
 • Ubicar l’estudiant en un entorn professional que li permeti conèixer la realitat d’aquest àmbit des del testimoni dels seus protagonistes

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Les empreses de la música. La cadena de valor. Les noves empreses musicals. Les empreses 360. El paper de la xarxa. Les organitzacions empresaris. Els perfils professionals. Aproximacions quantitatives. 
 • Anàlisi de casos. Visita i/o estudi de:
  • Discogràfica
  • Empresa de comunicació
  • Sala de concerts
  • Orquestra
  • Empresa de manegement
  • Formació musical

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura té una doble dimensió clarament diferenciada: d’una banda unes sessions de presentació de les característiques generals de les empreses musicals. Amb documentació de suport i amb una vocació de mantenir el debat a classe.

D’altra banda, visites a empreses musicals. Prèviament a cada visita, la prepararem de manera conjunta amb l’objectiu de treure’n el màxim profit i de què el paper dels estudiants durant la mateixa sigui el més actiu possible.

  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris

Es valora:

 • L’assistència i la participació activa en els debats proposats
 • La capacitat d’entendre i fer propis els conceptes treballats a classe
 • L’adquisició d’uns coneixements bàsics pel que fa a conceptes i a continguts tractats a classe i en els documents proposats com a lectura
 • L’aprofitament de les visites, tant pel que fa al seu desenvolupament com a la reflexió escrita que s’haurà de presentar a posteriori.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 15%
Treball sobre una empresa A mig curs 30%
Presentació del treball A mig curs 10%
Visites i informes sobre les visites Final 25%
Prova final Final 20%