Drets de propietat intel·lectual

Dades generals

Nom de l'assignatura Drets de propietat intel·lectual
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 15
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 14
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a Enric Enrich Muls
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Els alumnes haurien de tenir unes nocions bàsiques prèvies del que es la propietat intel·lectual, es pot obtenir informació a la xarxa (veure fonts més a baix).

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT11-CT13-CT15

CG-16-CG18-CG24-CG27

PG1-PG9

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Comprendre el marc legal i institucional en el que es desenvolupa l’activitat musical.
 • Dominar els conceptes jurídics bàsics necessaris per gestionar o produir en l’àmbit de la música.
 • Ser capaç d’interpretar un text legal per discernir si cal la intervenció o no d’un expert.
 • Conèixer de forma específica la legislació i l’operativa vinculades als drets d’autor tenint en compte el context de canvi com a conseqüència del paradigma digital.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Comprendre els conceptes fonamentals de la normativa de Propietat Intel.lectual: drets d’autor i drets veins d’interprets, i productors de fonogrames
 2. Analitzar i contextualitzar la normativa amb experiències didàctiques pràctiques.
 3. Comprendre l’estructura dels contractes que s’utilitzen principalment en la industria de la música

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Introducció al curs. Conceptes bàsics. Historia. Objecte de la propietat intel·lectual. La obra. Originalitat
 2. Subjecte. L’autor. Participació de diferents autors. L’autor assalariat. L’obra per encàrrec.
 3. Drets morals i drets d’explotació.
 4. Formalitats i registres. Les entitats de gestió col.lectiva dels drets
 5. La transmissió de drets. Límits als drets. Fair use
 6. Infraccions de drets. Plagi. Sampling. Remixes. Sound alike.
 7. Contractes
 8. Copyright y Copyleft –Creative Commons- Música lliure de drets
 9. Aspectes internacionals, dret comparat. Sistema de copyright, sistema de drets d’autor.
 10. Altres drets ‘’Intel·lectuals’’: Patents, Marques, Dissenys ; Drets d’imatge

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’activitat lectiva es fonamentarà en l’aprenentatge teòrico-pràctic

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Inici del curs: octubre.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada formativa amb registres d’avaluació puntuals tenint present:

 • La participació a classe
 • Controls escrits puntuals

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Informació rellevant sobre les característiques i funcionament de l'assignatura

 • Comunicació estudiant – docent a través del correu electrònic.
 • Inici de la classe 17h 
 • Es valorara la puntualitat a l’hora de començar la classe.
Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació activa i competències demostrades in situ Durant l'activitat lectiva 60%
Examen final Final del quadrimestre 40%

 

Fonts d'informació bàsica

“Cómo dejamos de pagar por la música (How Music Got Free). Stephen Witt. Editorial Contra, 2016

“Libro Blanco de la Música en España”, Ed Promusicae 2013

“All You Need To Know About Music Business”,  Donald S. Passman Ed. Simon & Schuster, 2015.

 

Fons d’informació en xarxa:

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/portada.html 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/corp-ayuda.aspx

www.wipo.int

www.sgae.es

www.aie.es

www.agedi.es