Músiques tradicionals del món II

Dades generals

Nom de l'assignatura Músiques tradicionals del món II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 44
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a Horacio Curti
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura III.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Elaborar el concepte de les activitats musicals com a activitats comunicatives que prenen significat en la seva qualitat d’activitats socials dins d’una cultura concreta.
 • Ubicació i distinció dels principals comportaments musicals (sonors i socials) en la globalitat de cultures estudiades.
 • Treballant a partir del concepte d'àrea cultural, identificar les característiques que la defineixen en el cas d'Extrem Orient i la utilitat d'aplicar aquest concepte.
 • Apropar-se a les pràctiques musicals d'Extrem Orient afavorint la comprensió del fenomen musical en formes que incloguin la dimensió d’objectes, la dimensió social i la dimensió ideològica.
 • Identificar el marc estètic sonor comú de l'àrea cultural d'Extrem Oriental i les particularitats d'aquest en cadascuna de les cultures involucrades.
 • Reconèixer les principals pràctiques sonores de l'àrea cultural treballada, les seves característiques distintives i els seus usos i funcions dins el seu marc social.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. A partir del concepte d'àrea cultural identificar les característiques de la regió estudiada i en què es basen.
 2. Identificació de les particularitats de les pràctiques musicals de cada cultura estudiada i com aquestes es relacionen entre si.
 3. Estudi i debat de les principals característiques de l'estètica sonora de les cultures estudiades i com aquestes han configurat els instruments i les formes musicals.

Continguts procedimentals

 1. Exercitació de les eines necessàries per a poder apropar-se a l’estudi de les pràctiques musicals d’altres cultures.
 2. Relació dels trets fonamentals de cada cultura musical tractada amb el seu entorn físic i social.
 3. Lectura crítica i reflexió dels materials escrits i audiovisuals relatius a les cultures musicals treballades al curs.
 4. Perfeccionament dels processos de cerca de referències i d’escriptura d’un text original entorn a les temàtiques tractades durant el curs.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes impartides per el professor (presencials).Activitats avaluativas i de participació (presencials). Lectura critica i debat a classe (presencials i no presencials). Anàlisi de material audiovisual (presencials). Elaboració de treballs grupals fora de horari lectiu (no presencials).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes impartides pel professor (22 hores)
 • Activitats avaluatives i de participació (3 hores)
 • Lectura crítica i debat a classe (5 hores)
 • Anàlisi de material audiovisual (15 hores)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Presentació i seguiment de lectures. Aquesta activitat avaluativa consisteix en la presentació i debat per part dels estudiants, a classe, dels textos seleccionats pel professor i preparat per ells mateixos fora de classe. Cada estudiant assumirà la responsabilitat d'un dels textos proposats. En total represetarán aproximadament un 30% de la calificació final.
 • Altres activitats d´avaluació a classe. Situacións de reflexió y debat basades en casos o situacions presentats en textes o materials audiovisuals i se realitzarán a lo llarg del curs i algunes serán grupals mientras que d´altres serán individuals. En total represetarán aproximadament un 10% de la calificació final.
 • Treball d´assignatura. Elaboració grupal d'un treball escrit a partir del estudi d'una pràctica musical d'algun àrea relacionada amb el marc de l'assignatura. En total represetarán aproximadament un 25% de la calificació final i serà de caràcter grupal.
 • Presentació a classe del treball d'assignatura. En total represetará aproximadament un 15% de la calificació final i serà de caràcter individual.
 • Seguiment i participació. A lo llarg del curs se incentivará la participació activa del estudiants mitxançan l´análisi de materials audiovisuals y debats. El seguiment i participació durant tot el quadrimestre será valorat fins a un 20% de la calificació final de la assignatura.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació
Període o moment de realització
Pes en la qualificació final
Presentació i seguiment de lectures Al llarg del semestre 30%
Activitat d´avaluació a classe Al llarg del semestre 10%
Treball d´assignatura Al llarg del semestre 25%
Presentació a classe del treball Al llarg del semestre 15%
Seguiment i participació Al llarg del semestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

 • AA. VV. Garland Encyclopedia of World music. Routledge. New York, London. 2002
 • AA. VV. New Grove dictionary of music and musicians. MacMillan Publishers Limited. USA. 2001
 • Bang- Song Song. Korean music : historical and other aspects. Jimoondang Pub. Co. Corea. 2000
 • Confucio. Los cuatro libros clásicos. Bruguera. Barcelona. 1978
 • Chan E., Park. Voices from the straw mat : toward an ethnography of Korean story singing. University of Hawaiʻi Press. Honolulu. 2003
 • Cheng, Anne. Historia del pensamiento chino. Edicions Bellaterra. Barcelona. 2002
 • Harich-Schneider Eta. A History of Japanese Music. Oxford University Press. London. 1973
 • Harrigel, Eugen. Zen en el arte del tiro con arco. Kier. Buenos Aires. 2003
 • Izutsu, Toshihiko & Toyo. The theory of beauty in the Classical Aesthetics of Japan. Springer. The Heague. 1981
 • Malm, W. P. Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y Asia. Alianza editorial. Madrid. 1985
 • Malm, William P. Traditional Japanese Music and Musical Instruments. Kodansha Intl. New York. 2000 (1959)
 • Malm, William. "Practical Approaches to Japanese Music" in The Garland Library of Readings in ethnomusicology, Vol. 2. Kay Kaufman Shelemay. (ed.) New York: Garland. 1990.
 • Nelson, Steven G. (ed.). Musical Notation of Japan. Ueno Gakuen University. Tokyo 1983
 • Piggott, Francis T. The Music and Musical Instruments of Japan. London. 1971 (1909)
 • Robinet Isabelle. Lao Zi y el Tao. La aventura interior. Barcelona. 1999
 • Tamba, Akira. Músicas tradicionales de Japón. De los orígenes al siglo XVI. Akal. Madrid. 1997
 • Wilhelm, Richard (trad.). I Ching, El libro de las mutaciones. Sudamericana. Colombia. 1994
 • Zeami. Fushikaden - tratado sobre la práctica del teatro Noh y cuatro dramas Noh. Madrid. Trotta. 1999

 

Coleccions d´àudio (els discs corresponents a l´aàea cultural estudiada)

 • Voices of the World, Harmonia Mundi – (set de 3 discs amb exemples i textos de carácter etnografic sobre situacións musicals vocals)
 • Ocora - Radio France – (colecció de carácter etnográfic de musiques de diverses cultures)
 • UNESCO – Auvidis - (colecció de carácter etnográfic de musiques de diverses cultures)

 

Materials de vídeo

 • Katsumori, Ichikawa (prod). The JVC Video Anthology of World Music and Dance, 1990
 • NHK. Col-leció de DVD d´arts escénicas japonesas.

 

Recursos a Internet

 • www.sibetrans.com/trans        
  • Trans revista transcultural de música. Castellano e Inglés
 • http://webdb.iu.edu/sem/scripts/home.cfm 
  • The Society for Ethnomusicology at the Indiana University
 • www.jstor.org
  • Revistes científiques en format pdf
 • www.grovemusic.com
  • Diccionari New Grove of Music and Musicians – Online
 • www.smithsonianglobalsound.org
  • Smithsonian Global Sound
 • www.loc.gov/folklife
  • Ethnographic Resources
 • http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Revistes-electroniques
  • Revistas electrónicas en la biblioteca de la ESMUC
 • http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Enciclopedies-diccionaris-i-eines-de-localitzacio
  • Enciclopedias, diccionaris i einas de localització en la biblioteca de l´ESMUC