Repertori de la música antiga

Dades generals

Nom de l'assignatura  Repertori instrumental específic
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Semestral
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 25
Professor/a Diversos professors de cada instrument
Departament Música Antiga

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-13-15-17.

 

Generals: 1-2-3-4-9-11-15-17-20-21-22-23-24-25-26.

 

Específiques: 2-4-6.

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 1. Eixamplar l’horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global mitjançant la familiarització amb un instrument.
 2. Analitzar tècnica i estilsticament les obres a interpretar sistematitzant la recerca de documentació -lectura de tractats, bibliografia específica- adient a cada cas.
 3. Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat d’autoformació permanent.
 4. Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i metodològics específics de la música antiga i aprofundir en els seus elements interpretatius específics.
 5. Ampliar el coneixement sobre la literatura de l’instrument en qüestió, i en especial sobre les obres més importants per a l’ exercici professional amb l’instrument, pel que fa a obres solistes, de cambra i orquestrals.
 6. Assolir domini dels aspectes interpretatius i estilístics en relació a aquells passatges i obres més significatives des d’un punt de vista de l’exercici professional, determinants a l’hora d’inserir-se en el mercat laboral de la interpretació.
 7. Dotar-se de criteris i d’una visió àmplia per programar i interpretar repertoris en funció dels elements que conflueixin en una determinada situació.
 8. Desenvolupar una actitud i metodologia d’estudi i aproximació a l’obra musical des d’una perspectiva analítica i musical, i valorar críticament les principals metodologies d’anàlisi i les seves aptituds i limitacions respecte a les característiques de l’obra objecte d’estudi.
 9. Aprendre a reconstruir un repertori que en un gran percentatge no està publicat i és indispensable per la vida professional del músic històric

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 • Ampliar els coneixements sobre la literatura de l’instrument pel que fa a obres solistes, de cambra i orquestrals.
 • Aprofundir en aquelles obres determinants per a l’exercici professional de l’instrument.
 • Assolir un domini dels aspectes interpretatius  i estilístics en relació amb les obres més significatives des d’un punt de vista de l’exercici professional, determinants a l’hora d’inserir-se en el mercat laboral de la interpretació o la pedagogia.
 • Dotar-se de criteris i d’una visió àmplia per programar i interpretar repertoris en funció dels elements que conflueixin en una determinada situació, de forma coherent.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • L’instrument i el seu repertori en la història. L’evolució de l’instrument, la tècnica i l’escriptura musical.
 • Estils dels diferents autors, periodes i tendències, significatius per a l’instrument.
 • Lectura, anàlisi i audició crítica de passatges i obres significatives del repertori de l’instrument.
 • Aplicació dels trets interpretatius característics dels estils, autors, períodes i tendències estudiats.
 • Lectura i comentari d’articles publicats de temes relacionats amb l’assignatura (compositors, anàlisi d’obres, aspectes interpretatius, problemes tècnics o d’escriptura…).

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Els criteris i les opcions bàsiques referents a la metodologia didàctica que s’aplicaran al  llarg del curs volen ser actius i flexibles, corresponents a les característiques de l’alumnat i del centre. Per aquest motiu, es vol crear un clima motivador de participació i feed-back constant, que ajudi a construir l’aprenentatge. La mediació del professor, doncs, es dirigirà no solament a  proporcionar continguts conceptuals, sinó que,  procurarà motivar, enriquir i donar eines i estratègies suficients per tal d’integrar l’assignatura de manera que al finalitzar-la, l’alumnat pugui ésser crític i formar-se una opinió pròpia.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

 

Fonts d'informació bàsica