Trompeta MM IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Trompeta Música Moderna Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a Matthew L. Simon
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Desenvolupar  versatilitat i domini genèric en tots els repertoris que demana l’exercici profesional
 • Adquirir les eines necessàries per a la interpretació de repertori standard dels anys 20 fins a l’actualitat,
 • i conèixer els seus aspectes estilístics característics
 • Dominar la improvisació amb l’instrument amb un cert grau d’especialització en els diversos estils del jazz.
 • Tenir domini de les notacions i la lectura, improvisació a vista, coneixement i memorització d’un repertori ampli
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació  totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de tots els recursos per seguir aprenent. 

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Notacions específiques de l’instrument i dels repertoris que en són propis.
 • Tècnica i tècniques. Coneixement de tot l’espectre de possibilitats de l’instrument.
 • La tradició trompetística en el jazz i la música moderna. Transcripció d’intèrprets històrics.
 • Anàlisi i interpretació d’aquestes transcripcions.
 • Interpretació de repertoris de jazz i música moderna i les seves especificitats estilístiques.
 • La improvisació com a eina per a l’autoconeixement i creixement musical. Tècniques d’improvisació i la seva aplicació amb l’instrument. Harmonia aplicada i patrons.
 • Personalització del treball i del material, i creació de material musical propi. Elaboració de solos i de composicions originals i la seva interpretació.
 • Tècniques de memorització; aplicació diversificada de la memòria. Tècniques d’estudi i la seva aplicació.
 • Aplicació i integració harmònica en l’acte interpretatiu de les necessàries habilitats corporals en relació amb l’instrument.
 • La interpretació i la seva subjecció als resultats desitjats.
 • L’atenció al públic receptor. Elements de comunicació que intervenen en la interpretació pública i aplicació d’aquests elements segons contextos i situacions diversos.
 • Adaptació i emmotllament a les situacions musicals i professionals més diverses.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia

 • Arban Method, Jean Baptiste Arban
 • Real Books diversos
 • Jamey Aebersold Series
 • Trumpet Method, Allen Vizzutti.
 • Jazz Conception, Jim Snidero.
 • Technical Studies For The Cornet, Herbert Clarke
 • Flexus, Trumpet Calisthenics For The Modern Improvisor
 • Technical Studies For The Modern Trumpet, Pat Harbison
 • Trumpet Advanced Lip Flexibilities, Charles Colin
 • Transcripcions de Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Clifford Brown, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Wynton Marsalis, Randy Brecker