Teclats MM IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Teclats Música Moderna Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a Xavier Ibáñez, Joan Díaz
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer i interpretar amb coherència estilística els repertoris característics de la música moderna, dins dels seus gèneres principals: música llatina, funk, r&b, fusió, rock i pop.
 • Conèixer les principals tipologies de teclats (piano elèctric, sintetitzadors, orgue, clavinet, etc.), tenir-ne control tècnic, i saber optimitzar creativament les seves possibilitats musicals i expressives.
 • Conèixer i saber aplicar amb coherència i creativitat les diverses possibilitats de síntesi de so, així com les principals llibreries de sons disponibles, de hardware i de software.
 • Desenvolupar la personalitat musical, saber integrar les diverses possibilitats tècniques en un discurs interpretatiu creatiu.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicació i interacció amb la resta del grup i amb l’audiència, a partir d’interpretacions i improvisacions creatives, expressives i singulars.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Relacions escala/acord, desenvolupament i possibilitats en contextos estilístics determinats; aplicació de recursos harmònics i de fraseig diferenciats en els diversos estils a interpretar; tècniques pianístiques diferenciades per als diferents instruments de teclat a utilitzar; recerca, síntesi i desenvolupament de sons estèticament coherents amb els diversos contextos musicals en que es presenten; transcripció de fragments musicals, adquisició de recursos rítmics, pràctica de diverses formes de fraseig; eines de software i de seqüenciació per a la creació d’arranjaments; creació i re-creació de materials musicals nous.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2-3 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia

 • Diversos Real Books i reculls genèrics
 • The Best of Steely Dan.
 • Pat Metheny Song Book.
 • Brazilian Jazz Real Book.
 • Cuban Fake Book vol.1.
 • Tom Jobim Songbooks 1,2,3.
 • The Beatles-All Songs 1962-1974.
 • Library Of Musicians Jazz.
 • Acoustic And Midi Orchestration (Andrea Pejrolo & Richard DeRosa).
 • Bill Dobbins - Chords and Scales.
 • Bill Dobbins - Herbie Hancock Jazz Compositions and Piano Solos.

 

Discografia per estudiar, transcriure o treballar com a repertori

The Yellow Jackets, Steps Ahead, Weather Report, Spyro Gira, Stevie Wonder, Ronnie Laws, Quincy Jones, David Sanborn, Jeff Lorber, Joe Sample, John Scofield, Maceo Parker, Incognito, Chick Corea, Marcus Miller, Miles Davis, Tania Maria, Djavan, Michael Jackson, Pat Metheny, The Brecker Brothers, George Duke, Herbie Hancock, Jamiroquai

 

Hardware o Software Instrumental

Sintetitzador Korg Triton Extrem (Hardware), Sintetitzador Nord Lead 3 Clavia (Hardware)

Sintetitzador Nord Stage 2 Clavia (Hardware), Sintetitzador-Piano controlador Phantom X8 Roland, Orgue Roland VK-8, Daw “Logic 9 i Logic X” per Apple Macintosh, amb els plugins natius ES2, EVB3, Ep88, Exs24 sampler natiu de Logic, etc., Plugins Stylus, Omnisphere, Korg, etc, Recycle Rex software Editor.