Percussió MM IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Percussió Música Moderna Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a Dani Forcada, Nan Mercader
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Desenvolupar els recursos tècnics amb mans i baquetes que permetin la interpretació competent dins les diferents situacions interpretatives.
 • Adquirir un control corporal conscient com a condició bàsica del domini de la tècnica de l’instrument.
 • Construir una base interpretativa sòlida a partir del control tècnic i de les aportacions individuals i creatives.
 • Desenvolupar la interpretació estilística del maxim de tipus de repertori de música moderna i étnica.
 • Aprofundir en els processos que estimulen el desenvolupament de la comunicació d’emocions en la interpretació, enriquint-la de manera original a través de la propia personalitat.
 • Disposar dels recursos ensenyats per interpretar de manera correcta i efectiva, guions i arranjaments originalsdel maxim de tipus de repertori de música moderna. Desenvolupar la improvisació amb els diferents instrument de percussió dins els estils proposats.
 • Desenvolupar la capacitat de recrear les melodíes a través de variacions en l’acompanyament percussiu.
 • Aprofundir en els elements que caracteritzen el llenguatge de l’improvisació de la música moderna.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Tècnica:

 • Ergonomia i posició davant cada un dels diferents instruments
 • Tècnica per aconseguir treure el màxim d’un so de qualitat i relaxat amb un mínim esforç.
 • Coordinació de mans i peus
 • Rudimental ritual
 • Estudis de caixa aplicats als instruments de percussió.

 Interpretació:

 • Tenir clar i poder executar els possibles rols d’un percusionista en un grup.
 • Tocar diferents estils associats al jazz i les musiques del mon. Canvis de latin-swing, tocar a blanques, compassos d’amalgama.
 • Executar-los amb baquetes i també amb escombretes o amb les mans.
 • Interpretació de partitures de big band i combos.

 Repertori:

 • Diferents estructures dels estàndards de les musiques populars i tradicionals de Llatinoamèrica.
 • Els estils de músiques: Salsa, Latin jazz, Brasil,Flamenc, afro-cuban, Africana, Àrab, Funky, Pop, ECM.

 Improvisació:

 • Aplicació dels rudiments de la bateria a la percussió.
 • Articulació rítmica dels diferents estils
 • Transcripció i treball dels solos dels grans percusionistes del món.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2-3 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia:

 

Tècnica:

Stick Control, George Lawrence Stone

Método de percusión afro –latina, Daniel Forcada

Método de percusión brasileña, Daniel Forcada

La percusión en el flamenco, Nan Mercader

Método de Djembe, Nan Mercader

Método de Darbuka, Nan Mercader

Método de percuteria afro-latina, Daniel Forcada

Improvisació:

Syncopation for the Modern Drummer, Ted Reed

 

Adreçes electròniques:

youtube

spotify