Guitarra elèctrica MM IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Guitarra elèctrica Música Moderna Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a Jesús Prieto, Dani Pérez, joan Sanmartí
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Construir una base interpretativa sòlida a partir del control tècnic i de les aportacions individuals i creatives.
 • Adquirir les eines necessàries per a la interpretació de repertori standard dels anys 40s fins a l’actualitat, i conèixer els seus aspectes estilístics característics.
 • Conèixer i interpretar els diversos rols de la guitarra elèctrica en els diversos contextos estilístics que planteja la música moderna (r&b, soul, funk, reggae, música brasilera, música afro-cubana, latin-jazz, fusió, pop, rock, flamenc, estils actuals)
 • Desenvolupar una veu pròpia, com a solista, improvisador i creador de repertori arranjat o propi.
 • Conèixer i interpretar els diversos rols de la guitarra elèctrica en els diversos contextos instrumentals que planteja l’exercici professional.
 • Adquirir recursos i estratègies per a l’estudi creatiu
 • Desenvolupar la comunicació d’emocions en la interpretació, enriquint-la de manera original a través de la propia personalitat.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Tècnica:

 • Control del so; tècniques de pua vs tècniques de dit i combinació d’ambdues; articulació i legato; tècniques cordals, tapping
 • Utilització d’efectes, configuracions, tècniques interpretatives específiques

Interpretació i Improvisació:

 • Tècniques de voice leading; harmonització i re-harmonització; harmonia funcional, modal i cromática, estructures cordals cuartals, relacions escala-acord aplicades a la improvisació; balanç “fora/dins” en el tractament melòdic/harmònic de les improvisacions 

Repertori:

 • Lectura de partitures no especifiques, assimilació de rols diversos en diferents combinacions instrumentals i capacitat d’adaptació estilística, memorització i transport de repertori representatiu dels diversos estils de la música moderna.
 • Creació de material musical arranjat o propi.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2-3 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia

 • Harmonics Mechanisms for Guitar. George Van Eps, Barry Galbraight
 • Modern Chord Progressions. Ted Greene
 • Single note soloing Vol. 1 i Vol. 2. Ted Greene
 • Harmonic Extensions for Guitar. Brett Willmott
 • Artful Arpegios. Don Mock
 • Mr. Goodchord. Mick Goodrick
 • The Advancing Guitarrist. Mick Goodrick
 • Scott Henderson Jazz Chord System
 • Frank Gambale. Technique book 1 i 2
 • Chop Builder (VHS). Frank Gambale
 • Jamey Aebersold Series.
 • Jazz Improvising. Jerry Cooker
 • More workshop. Jim Kelly