Cant MM IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Cant Música Moderna Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a Carme Canella, Anna Finger, Mireia Lara
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Dominar la tècnica vocal necessària per a permetre el màxim rendiment de la veu apuntant a la interpretació creativa del jazz.
 • Aprofundir en el coneixement dels diferents estils del jazz, a través de l’experimentació, la memorització i la interpretació d’un nombre ampli i significatiu de temes que conformen el repertori.
 • Dominar la improvisació vocal, entenent-la com una capacitat essencial d’expressió personal i creativa del repertori.
 • Desenvolupar la capacitat de lideratge d’un grup musical, adquirir recursos  comunicatius tant amb els altres músics com amb el públic.
 • Tenir un domini suficient de la lectura a vista que permeti satisfer els requeriments del cantant professional.
 • Exercir la interpretació en diferents contextos: conjunt musical (combo), cor, grups a capella, Big Band.
 • Establir les bases i els recursos que permetin continuar aprenent.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Tècnica:

La respiració, la postura corporal i la relació amb l’emissió del so. Control de les diferents estructures que formen l’aparell fonador. Exercitació de la ressonància de la veu apropiada a tots els estils del jazz. Les diferents qualitats vocals, entre les quals s’inclouen el Twang i el Belting.

 

Interpretació:

 • El fraseig estilístic, anàlisi del text i la melodia, aspectes dramàtics i adequació de les qualitats vocals a la interpretació.
 • La dicció en relació amb aspectes tècnics i interpretatius, l’anglès com a idioma fonamental del repertori, la pronunciació correcta en aquesta llengua.
 • Aprenentatge i pràctica de patrons rítmics i melòdics.
 • Aspectes melòdics, harmònics i de forma. La comunicació, els elements que intervenen en la interpretació davant del públic. La relació amb els altres integrants dels conjunts, els diversos rols professionals.

Repertori:

 • Tècniques d’aprenentatge i memorització dels temes, lletres, melodies i les seves progressions harmòniques. Anàlisi d’aquest elements per a optimitzar la improvisació. 
 • Lectura a vista. El guió musical, un petit arranjament que permet enriquir i personalitzar la interpretació de standards. 

Improvisació:

 • L’entrenament auditiu, diferents estratègies per a millorar la capacitat auditiva com a mitjà imprescindible per a la improvisació vocal. 
 • Transcripció i interpretació de solos vocals i intrumentals dels grans intèrprets del jazz i la música moderna

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2-3 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia

Repertori

 • Real Vocal Book
 • New Real Vocal Books del Vol. I al III
 • Latin Real Book
 • Standards Real Book

Improvisació

 • Scat! Vocal Improvisation Techniques, Bob Stoloff
 • How to improvise, Hal Crook
 • Jazz Improvisation Series, Jerry Bergonzi, Vol I al VI
 • Vocal Improvisation, Michele Weir
 • Play Along, J. Aebersold (s’indicaran quins volums)