Bateria MM IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Bateria Música Moderna Instrument Principal 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 96
Valor total en hores 5.760 Hores presencials lectives: 360
Altres hores presencials: 180
Hores per treballs dirigits (no presencials): 360
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 4.850
Professor/a David Gómez, David Xirgu, Jo Krause
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 1-3-6-8-11-12-13-14-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Dominar la modalitat instrumental escollida, cercant un equilibri entre la necessitat d’especialització i la versatilitat i complementarietat necessàries en aquest àmbit.
 • Iniciar-se en els instruments de la mateixa família que complementen l’activitat professional de l’instrument principal.
 • Interpretar tots els tipus de repertoris de jazz i de música moderna de l’instrument o grup d’ instruments escollits amb criteris interpretatius estilísticament diversificats.
 • Adquirir un ús del cos adequat a les exigències de l’instrument escollit.
 • Aplicar de manera personalitzada a la interpretació totes les capacitats comunicatives adquirides.
 • Disposar de destreses i tècniques instrumentals que incloguin les específiques de la música moderna i el jazz.
 • Adquirir coneixement i domini del cos i de la pròpia personalitat.
 • Desenvolupar la capacitat d’expressió i comunicació mitjançant el ritme, el moviment corporal, la improvisació i la interpretació musical.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Desenvolupar els recursos tècnics baterístics que permetin la interpretació competent dins les diferents situacions interpretatives.
 • Adquirir un control corporal conscient com a condició bàsica del domini de la tècnica de l’instrument.
 • Construir una base interpretativa sòlida a partir del control tècnic i de les aportacions individuals i creatives.
 • Desenvolupar la interpretació estilística dels diferents repertoris de la música moderna
 • Disposar dels recursos ensenyats per interpretar de manera correcta i efectiva, guions i arranjaments originals dels repertoris de la música moderna.
 • Desenvolupar la recreació de melodies i la improvisació amb la bateria dins els estils proposats.
 • Desenvolupar la capacitat de tocar interactuant amb seqüències programades electrònicament
 • Saber integrar instruments de percussió diversos en el set de bateria, i saber interpretar amb coherència i creativitat les possibilitats d’aquestes hibridacions.
 • Aprofundir en els processos que estimulen el desenvolupament de la comunicació d’emocions en la interpretació, enriquint-la de manera original a través de la pròpia personalitat.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Tècnica:

 • Ergonomia i posició davant l’instrument
 • Tècnica per aconseguir treure el màxim d’un so de qualitat i relaxat amb un mínim esforç.
 • Coordinació de mans i peus
 • Rudimental ritual
 • Estudis de caixa

Interpretació i improvisació:

 • Poder executar el rol adequat a cada situació de grup.
 • Tocar diferents estils associats a la música moderna. Canvis de patrons, grooves, compassos d’amalgama.
 • Tècniques amb diversos percussors: baquetes, maces, escombretes, etc.
 • Interpretació de patrons de r&b, funk, rock, afro-cubans, brasilers, contemporanis
 • Conèixer i memoritzar temes i estructures de repertori divers i representatiu dels diferents gèneres
 • Tempo, groove, dinàmica
 • Aplicació dels rudiments de la bateria a la música moderna.
 • Articulació rítmica dels diferents estils

 

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

Les activitats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l’assignatura d’instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activitats de síntesi, activitats de deducció, activitats d’ inducció o activitats de reforç o recuperació, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d’altres.

Pacte amb l’estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d’especialització, de construcció d’habilitats d’autoaprenentatge i d’autonomia. Treball amb els companys que incentivi l’esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes individuals instrument – 6 ECTS
 • Treball autònom instrument – 90 ECTS
 • Classes col·lectives – 2,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciència corporal. El treball autònom comporta l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Interpretació del repertori Classes individuals i col·lectives 20%
Exercicis d'improvisació Classes individuals 20%
Transcripcions i enregistraments 2 per quadrimestre 20%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia

 • Stick Control, George Lawrence Stone
 • The Drummer’s Complete Vocabulary, John Ramsay
 • Master Studies, Joe Morello
 • Drum Wisdom, Bob Moses
 • Syncopation for the Modern Drummer, Ted Reed
 • Essential Doble Bass Drumming, Alfred Berengena
 • The Drum Perspective, Peter Erskine
 • Contemporary Drummer, Dave Weckl
 • Let It Flow, Omar Hakim
 • Jungle Drum’n Bass, Johnny Rabb
 • Funkyfying The Clave: Afrocuban Grooves For Bass And Drums, Lincoln Goines& Robbie Ameen
 • Conversations in Clave, Horacio “El Negro” Hernández