l'ESMUC, escola Tàndem

Un projecte d'innovació educativa singular i compromès amb l'entorn.

L’Obra Social de Catalunya Caixa patrocina amb el seu mecenatge els Projectes Tàndem, en els quals s’estableix una vinculació col·laborativa entre dues institucions educatives, una de referència i una altra destinatària, al voltant d’un l’objectiu compartit que és el de millorar la qualitat educativa del centre receptor a través d’un projecte pedagògic singular.

L’ESMUC participa en un dels dos Projectes Tàndem que es posen en marxa aquest curs. Concretament amb  l’Escola Poblenou del barri de Provençals de Barcelona, que és el centre destinatari on s’implementarà. L’objectiu principal és el d’elevar el rendiment acadèmic general de l’alumnat de l’escola i dinamitzar el centre, de forma que es converteixi en un centre educatiu atractiu i de qualitat per a l’entorn social. Aquest objectiu es concreta en una sèrie de programes d’actuació centrats en situar la música, l’educació musical del currículum de primària, com a eix transversal de referència. El Departament de Pedagogia de l’ESMUC és el responsable del disseny i l'aplicació dels programes que conformen aquest projecte d’innovació educativa.

La música com a eix transversal del currículum tindrà dues vies d’acció. La primera consistirà en augmentar la càrrega lectiva de l’assignatura de música, de forma que l’alumnat, tots els nens i nenes de l’escola sense excepció, facin una hora de música cada dia de la setmana lectiva. La segona via, la que té un grau de singularitat significatiu, consisteix en què totes les matèries del currículum (medi, matemàtiques, llengües, etc.) facin servir la música en determinades activitats d’aprenentatge de les pròpies matèries. Aquesta vinculació de la música amb la resta de coneixements és més que evident si plantegem el tractament de la música des de la globalitat; és a dir, com un llenguatge, com una ciència amb base matemàtica, com un art d’expressió i comunicació i com un bé cultural que permet relacionar-la amb els valors i les actituds prosocials.

La praxi musical des de l’àmbit individual afavoreix, mitjançant la tècnica i l'expressivitat musical, la sensibilització i el gaudi de tot aquell que la practica, i també promou el desenvolupament de processos cognitius importants com la concentració i l’abstracció. La praxi de la música en grup, per la seva banda, fa emergir emocions i valors de primer ordre, com la cohesió, el respecte, la identitat de grup, la cooperació entre iguals, la sincronia, etc. A més a més, el resultat de fer música plegats i sincronitzats és compartit per tots, a parts iguals, sense competir, sinó com un tot.

Per l’ESMUC, aquest projecte és una oportunitat per aportar el seu coneixement a l’educació musical i cultural del país, des d’una concepció oberta i social en què la música es converteix en una eina per a la millora de la qualitat de l’educació general. L’ESMUC amplia els seu àmbit d’acció com a formadora de músics de qualitat i s’implica d’aquesta manera amb un projecte inserit en el teixit social més proper, col·laborant amb una institució educativa propera que situarà l’educació musical com a eix de la seva praxi educativa. 

Comments

Log in to comment.