FC Direcció

Els cursos de formació continuada estan pensats per aquelles persones que no s’adapten al perfil d’estudiant de grau, o bé que ja l’han superat i volen millorar algun aspecte relacionat amb la seva professionalització com a intèrpret, compositor o director.

Per accedir a aquests cursos, els interessats han d’acreditar una formació musical mínima equivalent a un grau mig. En alguns casos, hauran de tenir també formació i experiència prèvia en aquell camp concret, o demostrar el seu nivell interpretatiu mitjançant un enregistrament de vídeo. El professor podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

Les classes s’imparteixen de manera individualitzada, amb la periodicitat i horari que acordin l’alumne i el professor, i d’acord amb la disponibilitat d’aules al centre. Alguns cursos es poden complementar amb un projecte interpretatiu o relacionat amb l’instrument, si és el cas.

Titulació

En finalitzar el curs de formació continuada, l’estudiant obté un diploma acreditatiu d’assistència i aprofitament on s’indica el professorat que l’ha impartit, el nombre d’hores lectives i, si és el cas, també l’instrument amb què s’ha cursat aquesta formació.